pc28刷流水稳赚
Autor:

Bojanke me ‘bodu u o?i’

Bojanke su po meni jedan neadekvatan poticaj za dijete. Sputavaju djetetov razvoj, ne dozvoljavaju spontanost, ne poti?u kreativnost, ukalupljuju dijete. I jo? jedan problem koji sam uo?ila vezan uz crte?, a to su odrasli koji u?e djecu crtati...

Obo?avam dje?je crte?e. I u?ivam u promatranju kako djeca crtaju i ?to crtaju. Crte? je jedna vrsta ogledala djetetovog razvoja. Crte? je odraz djetetovog do?ivljaja i shva?anja. I zato volim promatrati crte?e i crtanje. Crte? uvelike poma?e u razumijevanju djeteta. Nadalje, vrlo ?esta pojava su bojanke. Bojanke su po meni jedan neadekvatan poticaj za dijete. Sputavaju djetetov razvoj, ne dozvoljavaju spontanost, ne poti?u kreativnost, ukalupljuju dijete. I jo? jedan problem koji sam uo?ila vezan uz crte?, a to su odrasli koji u?e djecu crtati. Toga, na ?alost ima sve vi?e i zato sam odlu?ila pisati o tome. I prilo?iti neke od crte?a djece kako bi vam pojasnila va?nost crte?a i razumijevanje crte?a.


Djeca po?inju crtati spontano, ni?im izazvano

Kad dijete po?inje crtati ono crta spontano, ni?im izazvano. Prvo su to ?are, no nisu to obi?ne ?are. Jer kad pitate dijete ono ?e vam to?no znati re?i koja ?ara ?to predstavlja. Doga?a se da dijete nacrta jedno oko jer dijete ne zanima broj i izgled ve? funkcija. I zato je va?no po?tivati djetetov crte? i izra?avanje. U tim trenucima ?esto se ispravlja djecu. Pa dobro koliko ti o?iju ima?? Dijete jako dobro zna koliko ima o?iju, no njemu je trenutno va?na funkcionalnost i sposobnost. I upravo je to jedan od zadataka likovne umjetnosti uz razvoj vizualne, prostorne inteligencije, motori?ke sposobnosti i ma?te. I onda dijete u ruke dobije bojanku! Pitam se za?to? ?to je to korisno u bojankama? Odgovore koje sam dobila su: Jer tako vje?ba grafomotoriku. Kontrolira rad ruku (ono da ne ide preko crte). Djeci su lijepe i ih vole.

 

Dje?ak, 4,6 god.: "Rog" Dje?ak kru?nim pokretima nagla?ava funkciju roga, tj. zvuk. Djeca vrlo ?esto crtaju pokrete razli?itim linijama. Npr. vrlo ?esta pojava je pokret ?ovjeka koje dijete u mla?oj dobi prikazuje tako da ?ake ruku i stopala nogu prika?u vibriraju?om ili cik-cak linijom ?ime nagla?ava njihovu funkciju.

 

Bojanke su lijepe

To je re?enica koju naj?e??e ?ujem kao obrazlo?enje za?to se djeci daju bojanke. Lijepo je relativan pojam. Ono ?to je vama lijepo, ne treba biti i drugima. Ve?ini djece je lijepo ono ?to je i roditelju lijepo jer dijete u?i po modelu pona?anja. Ono ?to je va?no za dijete je proces u?enja, stvaranja, izra?avanja. Sa samim procesom dolazi i rezultat. I to je dio koji treba pohvaliti. Pohvalite trud, kreativnost, upornost. Lijepa bojanka. Lijepo si to obojao. Ti to mo?e? jo? ljep?e obojati, znam ja to. Kakvu poruku dijete dobiva ovim re?enicama? ?elite li dijete nau?iti da je va?an estetski dio? Ili smatrate da je va?niji proces razvoja i u?enja?

Dje?ak, 4,5 god.: "To sam ja. Tu imam srce i crijeva." Predimenzioniranje – dijete nagla?eno crta dio koji mu je u centru interesa. Ponekad su neki dijelovi tijela izostavljeni. Dijete zna da postoje, ali mu za njegov prikaz nisu va?ni. Drugi put crta neke druge dijelove tijela, koji vr?e neku radnju koju ono ?eli istaknuti i to znatno pove?avaju ili koriste odre?enu boju. U ovom slu?aju dje?ak je ?uto istaknuo ono ?to mu je va?no.


Djeca vole bojanke

Djeca idu linijom lak?eg otpora i uvijek ?e se potruditi da linija lak?eg otpora bude jo? lak?a. To je prirodno i normalno. Ispitivanje granica u odgoju ide u nedogled. Prvo tra?e ?ablonu, a onda jo? ?icaju Daj mi ti to oboji. ?elite li dijete nau?iti da sve dolazi na pladnju? Bojanke su jedna mala stvar koja djecu tome u?i. Druga stvar je da bojanke djeluju na sputavanje kreativnosti i poticanje ?ablonizma. Smatram da je pred?kolsko doba jedino doba kad dijete mo?e biti ono ?to ?eli: ma?tovito, kreativno, slobodno, posebno, opu?teno, bezbri?no. I to je potrebno razvijati i poticati. Jednostavno je. To se ne u?i, to dijete ima prirodno u sebi. Samo je va?na uloga odraslih u pru?anju poticaja, igra?aka, materijala. Ve?ina igra?aka rade sve same. Dijete treba samo stisnuti gumb. ?to je tu kreativno i pou?no? Poticaje za razvoj ma?te i kreativnosti naj?e??e ne trebate kupovati. Priroda nudi razne poticaje za razvoj kreativnosti i ma?te. O kreativnosti i va?nosti sam ve? pisala ?to mo?ete pro?itati ovdje.

Djevoj?ica, 5,5 god. Ilustracija pri?e "G?a. Kruna i gosp. Kruno". Djeci su dani glavni motivi pri?e: ?arobna pra?ina, neobi?no stvorenje, pti?ica, putuju?i oblaci, kruna koja ispunjava sve ?elje i kruna koja te ?ini nevidljivim. Cilj pri?e bio je potaknuti razvoj kreativnosti djeteta: stvaranje vlastite pri?e.

 

Vje?ba grafomotorike

Svakako da dijete treba vje?bati grafomotoriku koja mu je kasnije potrebna za pisanje. Crtanje je jedan od na?ina kojim dijete razvija grafomotori?ke sposobnosti. Istina je da i bojanke poti?u taj dio razvoja no uvelike i sputavaju cjelokupni razvoj djeteta ?to sam ve? pojasnila. Djeca imaju veliku potrebu za crtanjem. Probajte izbrojati koliko crte?a dijete dnevno nacrta? Ili ono kad iz vrti?a doma donese bunt papira. Ali to za dijete nije bunt papira, ve? mno?tvo crte?a. ?esto crtaju jer je to jedan od na?ina komuniciranja, izra?avanja misli, osje?aja, ?elja, potreba. Mo?e li to bojanka pru?iti djetetu?

Djevoj?ica., 4,3 god.: "Kad sam ljuta" Opis: "To sam ja kad sam ljuta i tu?na (zato ?to me mama ne slu?a, nego mora kuhati i prati su?e). Onda ja odem u svoju sobu (?uta boja predstavlja zidove sobe, a crvena boja predstavlja krevet u sobi), zatvorim se i pla?em. Suze mi idu do poda (plave to?kice povezane linijom). I stisnem ?ake onako jako (naran?asti krugovi). I vi?em: AAAA".

 

"Kontrola rada ruku" ili "da ne boja preko crte”

A za?to ne smije oti?i preko crte? Za?to dijete mora biti unutar okvira? Naravno da treba poticati rad i vje?bati kontrolu motori?kih sposobnosti i koordinaciju pokreta. Ono ?to ?elim re?i je da pustite dijete da samo crta. Kako ?e rasti i ?to vi?e crtati, tako ?e se razvijati i motori?ke sposobnosti. Da bi djelovali na "kontrolu rada ruku" trebamo poticati razvoj krupne i fine motorike. To su jedne od najva?nijih vje?bi za djecu pred?kolske dobi. Dijete ne?ete nau?iti bojiti do crte i crtati po zadatku ako ono nije samo spremno i zrelo, tj. motori?ki sposobno.

 

Djevoj?ica, 5,1 god: "Coloseum" Primjer poticanja grafomotori?ke vje?be, razvoja vizualne i prostorne percepcije i spoznajni razvoj (upoznavanje s povijesnim znamenitostima).

 

U?iti djecu kako crtati

Kad "u?imo" dijete crtati tako da ono kopira ili gleda ?to smo mi nacrtali zbunjujemo ga i ko?imo razvoj njegovog likovnog izraza. Isto tako name?emo mu svoj na?in izra?avanja. Svako dijete i svaka osoba je individua za sebe. I to treba po?tivati. Svatko ?e nacrtati najbolje ?to mo?e. I to treba pohvaliti jer tako ?emo utjecati na razvoj emocionalne inteligencije djeteta. I mene djeca tra?e da im nacrtam auto ili neku bubu. Poti?em ih da prvo poku?aju sami. Naj?e??e odgovaraju: Ja to ne znam. Ja to ne mogu. Idu linijom lak?eg otpora. I tu je va?an pristup djetetu. Ako dijete ?eli crtati npr. neku ?ivotinju onda prona?ite fotografije te ?ivotinje u knjizi ili na internetu. Fotografija pru?a puno vi?e od clip art varijante ili animiranog prikaza. Ako ?elite potaknuti kreativnost i ma?tovitost, onda naj?e??e ni ne treba davati upute. Djeca su sama po sebi vrlo kreativna i nevjerojatno ma?tovita. Za likovno stvarala?tvo djetetu nije potrebna intervencija odraslih. Odrasli se uklju?uju u likovno stvarala?tvo djece kroz stvaranje uvjeta i bogatu ponudu likovnih materijala, ali i kroz diskretan i nenametljiv na?in ukazivanja na mogu?nosti koje likovno stvarala?tvo nudi.

Svako dijete je umjetnik, no problem je kako ostati umjetnikom nakon ?to dijete odraste. Kao dijete sam crtao kao Raphael, no kad sam odrastao trebao mi je cijeli ?ivot da ponovno po?nem crtati kao dijete. (Pablo Picasso)

****

Individualni rad prilago?en potrebama roditelja i djeteta

Kako dijete raste, tako dolazi i do problema u odgoju te preispitivanja uloge roditeljstva. To je prirodno. I upravo Vama koji ovo ?itate, ?elim re?i da ste divan i bri?an roditelj jer tra?ite savjet, podr?ku, opciju za pobolj?anje odnosa ili rje?enje problema u odgoju djeteta. Roditeljstvo ne treba biti borba i stalno popravljanje jer roditeljstvo je prirodno. Roditeljstvo je proces u?enja. To je proces promjena i u?enja koji traje cijeli ?ivot. Roditelj je najva?niji model i uzor svojem djetetu. Motivirani ste i svjesni va?nosti osobnog razvoja u ulozi roditeljstva, zar ne? Upravo je takav roditelj kvalitetan model i uzor djetetu. Za promjenu i u?enje potrebna je volja i ustrajnost, a na kraju nagrada dolazi u obliku unutarnjeg zadovoljstva Vas, djeteta i obitelji.

Za?to individualni rad?

Svaka osoba je zasebna individua sa svojim potrebama, mogu?nostima, na?inom komuniciranja i odno?enja. Svako dijete je jedinstveno i posebno pa se pristup odgoju i obrazovanju djeteta treba uklopiti u individualne potrebe, mogu?nosti i interese djeteta. Individualni rad upravo se prilago?ava individualnim potrebama roditelja i djeteta. Rad se temelji na pozitivnom pristupu odgoju s ciljem razumijevanja djeteta i roditelja te unaprije?ene roditeljske uloge.

Za?to rad s roditeljem/roditeljima?

Normalno je da kao roditelj ponekad ne znate kako reagirati u kojem trenutku. Da imate osje?aj da Vas dijete ne razumije ili Vi ne razumijete dijete. Da Vas dijete izbaci iz takta ili da imate osje?aj da gubite konce u rukama pa se pitate je li to samo razvojna faza ili preispitujete svoje postupke i ulogu. Upravo time pokazujete da ste odgovoran roditelj koji zna kada treba potra?iti stru?an savjet, podr?ku ili pomo?.
Dijete ?e uspjeti razviti svoje potencijale u onolikoj mjeri koliko mu je kvalitetnija okolina u kojoj obitava. Glavni i primarni nosioci kvalitetne i stimulativne okoline su roditelji. Kvalitetna i stimulativna okolina ne podrazumijeva materijalnu okolinu, ve? onu koja poti?e na osobni razvoj i aktivno u?enje te motivira roditelje da postignu ono ?to trebaju i ?ele.

Za?to rad s djetetom i roditeljima?

Teorijski dio lako je nau?iti i razumijeti. Sr? je u prakti?nom dijelu primjene teorijskog znanja. Nadalje, roditelj je subjektivan u odnosu na dijete i ?esto ne vidi realnu sliku sebe, djeteta i njihove interakcije, ?to je potpuno prirodno. Emocije su sna?an pokreta?. U radu sudjelujem na objektivan na?in. Situacije, interakcije, igru i komunikaciju promatram iz stru?nog stajali?ta pa tako lak?e uo?im pravu prirodu i izvor problema, pri ?emu pru?am savjete, smjernice i efikasnu poduku i podr?ku.
Takav na?in rada uklju?uje rad na osobnom razvoju roditelja kako bi vlastite promjene prenijeli na dijete i dobili ?eljene rezultate. Da bismo kod djeteta razvijali kompetencije na pravilan i pravodoban na?in, moramo i sami biti kompetentni, zar ne? ?esto ?ujemo kako su djeca graditelji novoga sutra, no mi smo graditelji njihova danas za uspje?no sutra. Kako ?e to sutra izgledati, najvi?e ovisi o odgojnom utjecaju i obrazovanju sada, ovdje, danas.

 

Tekst: Lana Kihas, mag. praesc. educ., odgojiteljica-mentorica u DV Petar Pan, koordinatorica konferencija Mlije?ni zub, bloggerica
Foto: privatni album

 

 

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , , ,

Vezano uz temu

Dijete vas ne slu?a ili ne ?uje, ne po?tuje pravila? Promijenite na?in komunikacije!

Preporuu?ujemo radionicu na?e kolumnistice Lane Kihas, namijenjenu roditeljima…

Intervju s Lanom Kihas: posao odgojitelja tra?i neprestan rad na sebi

Razgovarali smo s Lanom Kihas, na?om novom kolumnisticom…

Za?to se s godinama na?a kreativnost smanjuje?

Jesmo li svi kreativni, svatko na svoj na?in?…

Predvje?tine ?itanja i pisanja kao uvjet za upis u ?kolu

Koje bi to vje?tine ?itanja i pisanja zapravo…

Pro?itajte i:

Re?enice koje nikada ne biste smjeli izgovoriti svojoj djeci

Nevjerojatno koliko puta smo izgovorili krive re?enice svojoj djeci i ?esto ih sasvim nesvijesno povrijedili,…

Uprite mu?ki – uz listopadsko izdanje Men’s Healtha!

Listopadsko izdanje va?eg omiljenog ?asopisa nastavlja s hardcore treninzima: ?elite li sna?nije bicepse, kamena ramena…

Pomozite djetetu da izrazi osje?aje

Treba li i u kojoj mjeri ignorirati djetetove emocije, sudjelovati u njima te koliko se…

Vikend u Tre?nji za najmla?e

Dvije predstave i dva puta po dvije besplatne ulaznice kriju se u najavi dje?jeg programa…

pc28刷流水稳赚 重庆时时单双投注技巧 信汇在线怎么下载app 北京塞车开奖结果 北京pk赛车骗局全过程官网 新腾讯分分彩在线计划 时时彩组三规律破解 微信赌博 幸运飞艇五码一期计划人工 球探网即时比分手机 北京pk10直播视频直播