pc28刷流水稳赚

Bruno ?imle?a u ulozi tate: ‘Neodgojena djeca vode nesretne ?ivote, uvijek tra?e ne?to na krivim mjestima i na krivi na?in’

Ne postoji “odgojno nasilje”. Ako ne zna? druga?ije odgajati, pa nau?i. To je tvoja odgovornost. Nije odgovornost djece da trpe tvoje neznanje, ve? je tvoja odgovornost kao roditelja da nau?i? druga?ije odgojne metode.

Nedavno smo se u razgovoru s Brunom ?imle?om osvrnuli na njegovu 18 godina dugu karijeru kao autora knjiga i predava?a, a u ovom nastavku naglasak stavljamo na njegovu desetogodi?nju ulogu oca koja nam je kao roditeljskom portalu osobito zanimljiva. Doznajte Brunino mi?ljenje u ?emu dana?nji roditelji najvi?e grije?e, kako se sam nosi s mnogim izazovima roditeljstva, pla?i li se k?erinog puberteta te kako se snalazi u svakodnevnim situacijama s Anabelom…

 

Koliko vas je va?e dijete promijenilo kao osobu i dogodi li se ta promjena brzo ili postupno? Ima li ne?to ?to nikako niste mogli predvidjeti da ?e se dogoditi ro?enjem va?e k?eri?

Nisam promijenio glavne ?ivotne vrijednosti, ali ?ivot mi se okrenuo naglava?ke. Od no?ne postao sam jutarnja osoba, jer se malena dizala u 5 sati, a supruga se budila no?u zbog dojenja pa nije bilo humano da jo? i zore provodi s njom. Ima bezbroj promjena, ali najva?nija je ona pozitivna - nisam ni slutio da ?e iskustvo s malenom roditi tako rasko?nu i raznobojnu ljubav koja iz dana u dana, iz godine u godinu, posramljuje dugu.

 

Sje?ate li se nekog svog prvog velikog straha kojeg ste osjetili kad se va?oj k?eri ne?to dogodilo dok je jo? bila beba?

Sje?am se prvog pada na glavu. Tog tupog, zastra?uju?eg zvuka od kojih se ledi krv u ?ilama. Na svu sre?u, tvrdoglava je na nas pa je izgurala i to ;)

 

Koliko vas k?i dobro “?ita”? Jeste li joj poku?ali ?togod smuljati da bi recimo pojela ne?to ?to ne ?eli i sli?no?

Ne muljamo je ba?. Prije se trudimo prona?i na?in kako da joj ne?to objasnimo tako da mo?e shvatiti. ?ini mi se da mi kao roditelji moramo svoje izra?avanje prilagoditi njihovom na?inu razumijevanja, umjesto da od njih o?ekujemo da shvate na? odrasli govor. U svakom slu?aju, malena je premazana svim mastima pa ju je te?ko smuljati, ali zapravo i ne poku?avamo. Ono ?to ?elimo od nje, trudimo se objasniti na njezinom jeziku i trudimo se to pokazati primjerom.
?to se ti?e hrane, imamo pravila da sve mora probati, a ako joj je ne?to odbojno, prihvatimo to.

 

Nedostaje li vam ikad razdoblje kad je k?i bila puno manja ili sada mo?ete lak?e komunicirati?

Ma meni je super sada kada ima deset godina. Mo?emo mnogo ma?tovitije provoditi vrijeme, s njom se mo?e razgovarati. A i lijepo je vidjeti da se isplati ne?to oko ?ega smo se trudili. Npr. oduvijek je imala perfekcionisti?ku crtu i samo najbolje joj je bilo dovoljno dobro. I nakon nekoliko godina razgovora o tome, pa i bezbroj primjera da i mama i tata nisu besprijekorni, a svejedno je sve u redu, kona?no shva?a! Mislili smo da je jako va?no da to shvati prije nego ?to je pukne pubertet.

 

?to joj ka?ete kad ne znate odgovore na pitanja koja vam postavlja?

Ka?em da ne znam! U redu je da roditelji nemaju status bogova i da ponekad ka?u da ne znaju.

 

Zubi? vila, Djed Bo?i?njak… da ili ne?

U vrti?u je ?ula da Djed Bo?i?njak ne postoji. Nije povjerovala, ali u nju se u?uljao crv sumnje. Bojim se da je pokopan ve? po?etkom osnovne ?kole, jer je sve vi?e djece po?elo govoriti o tome. Kada smo joj rekli da to mora nekako dokazati, osmislili smo na?u bo?i?nu tradiciju. Odlu?ila je da ?e ?itavu ve?er biti budna pa da nas ulovi kad stavljamo poklone pod bor. Razvili smo ?ator u boravku, bila je vrlo odlu?na uloviti nas - i to je trajalo pola sata nakon ?ega je zaspala snom pravednika.
Sada ve? shva?a da ne postoji, ali i ?ator je i dalje svakog Badnjaka u na?em dnevnom boravku :)


?to ste ?itali k?eri kad je bila mala?

Supruga Maja je vi?e ?itala, a ?itali smo sve… Od Julie Donaldson preko Davida Walliamsa i Sanje Polak. A kako je supruga izmi?ljala pri?e, najdra?e su joj bile pri?e o ?irafi Suli. Zato ih je Maja danas i ukori?ila pa sada i druga djeca mogu u?ivati uz na?u Suli.

 

Neizostavni ritual ili rituali u va?oj obitelji? Postoje li, koji su?

Ba? ih i nemamo. Kako smo i Maja i ja freelanceri, svaki dan i svaki tjedan su nam druga?iji.

 

Koje svoje karakteristike prepoznajete kod k?eri i koliko je ona va?e ogledalo tj. ogledalo svojih roditelja?

Ona je i svoje i na?e ogledalo. Srcolika je na Maju, suosje?ajna na oboje, zaj…na na mene, nau?ila je da treba mnogo tra?iti jer mo?e i mnogo pru?iti, a to joj ponekad stvara probleme s okolinom, dru?tvena na Maju (sva sre?a), britka na mene, duhovitost je pokupila od oboje (?ak smo je i nagra?ivali za dobre fore)…

 

Bruno ?imle?a s Anabelom i tortom iznena?enja u kojoj su svi dosada?nji naslovi njegovih knjiga

 

Koliki je po vama utjecaj okoline na dijete te koliko ote?avaju roditeljstvo?

Ote?avaju onoliko koliko im dozvolimo. Roditelji djeci daju glavni okvir, glavne vrijednosti, glavni do?ivljaj sebe. I ako mi taj izvanredno zahtjevni posao obavimo kak spada, utjecaj okoline je manje va?an. S druge strane, ako mi nismo autoritet, onda ?e biti sve i sva?ta oko nje.

 

Tata, mo?e? li mi kupiti…? Kada i kako re?i “ne” na lijep na?in? Postoji li lijep na?in?

Ne treba ti, ima? dovoljno. Djeca tra?e previ?e stvari ako primaju nedovoljno pa?nje. To?ka!

 

Koje su tatine slabosti? Na ?to vas obi?no mo?e pridobiti dijete da u nekim pravilima popustite?

Na ?arm, inteligenciju, duhovitost… Iako sam prili?no dosljedan pa zna da kod tate nema previ?e prostora za muljanje. Ali kod baka, nekih prijatelja, a ponekad i kod mame, ve? se na?e. I sasvim je u redu da malena to poku?a iskoristiti. I ja bih na njezinom mjestu.

 

Anabelin pubertet – kako ste se na njega pripremili, sva?ate li se ikad s k?eri, ako da, oko kojih tema?

Naravno da se posva?amo. Ne svi?a joj se svaki put kad joj ka?em ne, kada ne?to zezne i ne prizna sama pa u?emo u razgovor… Ponekad ima i povi?enog tona, ali nema vrije?anja, prijetnji, nasilja bilo koje vrste… Ponavljam, moja je uloga prona?i na?in kako da joj ne?to objasnim. Nije njezina uloga da me pokorno slu?a.

A za pubertet smo spremni, nadam se… Ponekad se ?alimo da je u pubertet u?la s tri godine pa smo ga ve? solidno odradili. Ali mislim da smo je dobro spremili za sve. Ne mo?emo je za?tititi od svih ?ivotnih udaraca, ali mislim da je solidno zrela za svoje godine i da se, zasad, dobro nosi sa svime.

 

Kad je prvi put dobila svoj mobitel, ograni?avate li vrijeme na njemu, ?to je dopu?teno, ?to ne?

Dobila ga je tek ove godine, prije 10-og ro?endana, kao jedna od posljednjih u razredu. Odnosno, tek je ove godine dobila priliku da bude online. ?ekali smo da dovoljno sazrije da se mo?e bolje nositi sa svime. Ne javlja se na nepoznate brojeve, vidjeli smo koje youtubere gleda, kada pretjera s buljenjem, krenemo raditi ne?to drugo…

Nema smisla braniti joj tehnologiju jer to jest njihov svijet. A i na?. Druga?ije razvijaju dru?tvenost, druga?ije se odnose jedni prema drugima i tome se jednostavno moramo prilagoditi. Vjerujem da ?e oni biti prva generacija kojoj ?e identitet u online svijetu biti va?niji od onog u ofline svijetu. Ali nadam se da ?emo je odgojiti tako da za ro?endan i dalje nekoga ode zagrliti, umjesto da napi?e poruku na Instagramu. Da s nekim prekine u?ivo, a ne preko poruke…

S druge strane, izuzetno nam je va?no da ponekad sama spontano zgrabi knjigu u ruke, a ne mobitel.


Koje su po vama najve?e pogre?ke dana?njih roditelja?

Mislim da mnogi imaju problem da djeci ?ele biti frendovi, a ne autoriteti. Uloga roditelja je da postavlja smislene granice svojoj djeci. ?ak je i u redu da postavljaju razli?ite granice razli?itoj djeci jer su djeca razli?ita, pa im trebaju razli?ita pravila i okviri. Nisam obo?avatelj ultra-permisivnog odgoja u kojima djeci ne ?elimo re?i Ne da ne bismo "uni?tili njihov slobodan duh" ili zato ?to im se ?elimo svi?ati. Ma nije moja uloga da se ja 24 sata dnevno svi?am svojoj k?eri, nego da napravim sve ?to mogu da se njoj svidi njezin kasniji ?ivot. A neodgojena djeca vode nesretne ?ivote, uvijek tra?e ne?to na krivim mjestima i na krivi na?in. Ili se uop?e ne trude, smatraju da bi im sve trebalo pripasti jer si umisle da su ta bo?anstva, zato ?to su ih roditelji tako tretirali. Zato djeci treba dati mnogo ljubavi i pa?nje, ali i smislene granice!

 

Jesu li roditelji oti?li u novi ekstrem u popu?tanju pred djetetovim ?eljama i popustljivosti u odnosu na dosta stro?i stil iz pro?log stolje?a?

Moja je generacija definitivno stro?e odgajana, i to pomo?u batine. Nikako se ne zala?em za to. Ne mislim da nam je uloga stvoriti pokornu djecu koja ?e bespogovorno slu?ati autoritet. Zapravo se radi o razlici izme?u autoritativnog i autoritarnog odgoja. Prema prvom, autoritarnom, starinskom modelu, mi zapravo ne odgajamo djecu, ve? ih dresiramo da nas slu?aju. Ne pokazujemo ljubav, nemamo otvorenu komunikaciju, ve? ih prisilimo da nas slu?aju. Za?to? Zato ?to smo mi roditelji. To?ka! I nikako, nikako, nikako se ne zala?em za to.

Ali opet ne smatram da se trebamo odati tom ultrapermisivnom odgoju prema kojem je sve dozvoljeno.

Mislim da zapravo trebamo prona?i ne?to izme?u - autoritativni stil odgoja. Da jesmo autoritet svojoj djeci, da ih pohvalimo kad ne?to izvrsno naprave, ali i da su granice jasne. Naravno, jasne su i sankcije ako se prekr?e smislena pravila, ali te sankcije ne bi smjele uklju?ivati fizi?ko ili verbalno nasilje.
I odmah poruka za one roditelje koji misle "Ali ti nisi upoznao moje dijete, ono ne reagira nikako druga?ije nego kada ga lupim, ali onako odgojno". To ne postoji. Ne postoji "odgojno nasilje". Ako ne zna? druga?ije odgajati, pa nau?i. To je tvoja odgovornost. Nije odgovornost djece da trpe tvoje neznanje, ve? je tvoja odgovornost kao roditelja da nau?i? druga?ije odgojne metode. Danas su nam doista dostupni svi mogu?i izvori da razvijemo roditeljske kompetencije i nema razloga odabrati biti nasilan. Djeca pla?aju preveliku cijenu za na?u indolentnost.

 

Razgovarala: Ivan?ica Tarade
Foto: osobni arhiv, Facebook, Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Postoji li pravo vrijeme za po?etak ?minkanja?

S obzirom na promjene u dru?tvu, va?a djevoj?ica…

kako s djecom razgovarati o seksualnosti

Kako razgovarati s mla?om djecom o seksualnosti?

?Mama, kako je seka do?la u tvoj trbuh?“,…

Pro?itajte i:

Mudra pri?a: Sve ?to ka?e? o drugome neka prvo pro?e kroz Sokratova tri sita

Promislite li prije nego krenete nekome pri?ati o nekoj drugoj osobi? Testirajte sebe tako ?to…

Dario ?imi? prvi put govori o sinu sa sindromom Down: 'Kao Davidovi roditelji, najvi?e se bojimo predrasuda'

U sklopu vi?egodi?nje dru?tveno-odgovorne akcije Same Chances by Story portal Story.hr donosi intimnu ispovijest biv?eg…

Astronauti, znanstvenici i ma?ioni?ari - kako igranje uloga poma?e djetetu da odraste

Va?e dijete zami?lja kako je princeza, znanstvenik, svjetski putnik, neustra?ivi istra?iva?, ?arobnjak iz Harry Pottera…

Ana Jelu?i? ?estitala k?erkici ro?endan: '365 days for you!'

Doma?a biv?a alpska skija?ica Ana Jelu?i? Black danas puca od ponosa i ne skida osmijeh…

pc28刷流水稳赚 今晚广东36选7开奖号码 11选5组三 喜乐彩预测 秒速飞艇人工计划 下载新浪体育 欧亿彩票苹果 今天辽宁35选7中奖号码 山西十一选五走势图手机版下载 中国利彩票开奖 广丰865棋牌下载