pc28刷流水稳赚

Test: Jeste li asertivni?

Prilikom ostvarenja ciljeva na asertivan na?in ne ugro?avamo druge i njihove potrebe. Asertivno pona?anje je ono pona?anje u kojem osoba aktivno sudjeluje u ostvarenju svog cilja i sama poduzima korake za njegovo ostvarenje, za razliku od pasivnog pona?anja kada pasivno (neaktivno) reagira na situacije koje joj ?ivot name?e.

Ljudi ?esto brkaju asertivnost i agresivnost smatraju?i agresiju kao jedini na?in na koji se mogu izboriti za svoje ideje i svoja prava. Koliko god agresijom uspijevamo ?esto posti?i ono ?to ?elimo i izboriti se za svoja prava, dugoro?no, mnogo gubimo. Ne vode?i ra?una o drugima i onome ?to oni ?ele, trajno naru?avamo odnose i stvaramo sliku lo?e osobe koja dru?tveno nije po?eljna.

Asertivna osoba bori se za svoja prava ne ugro?avaju?i prava drugih ljudi. To ne zna?i da ?e ona uvijek dobiti ono ?to ?eli, ali ?e uvijek otvoreno i po?teno izraziti svoje ?elje i o?ekivanja. Asertivnim pona?anjem iskazujemo svoju slobodu izbora i prihva?anje odgovornosti za svoje pona?anje. Zadobivamo po?tovanje ne samo drugih ljudi, ve? i vlastito.

Kako biti asertivan/a?

 • Jasno izrazi pona?anje koje te smeta ("Smeta me ?to sve moram raditi sam") - Ako ne istaknemo ?to je ono ?to nam smeta, ne mo?emo o?ekivati da ?e se to promijeniti. Pasivnim stavom biste u ovakvoj situaciji potrebe drugih ljudi stavili iznad svojih potreba. Agresivni ljudi bi svoje potrebe stavili iznad potreba drugih ljudi, dok je asertivno pona?anje ravnote?a me?u potrebama dviju strana.
 • Objasni razlog/e zbog kojih te to pona?anje smeta - izrazi vlastito mi?ljenje, osje?aje i/ili posljedice tog pona?anja ("Taj zadatak bi trebali zajedni?ki napraviti, a ja sve sam radim i zato moram mnogo vi?e raditi")
 • Jasno izrazi zahtjev ("?elim da to zajedni?ki odradimo") - Moramo biti jasni u onome ?to tra?imo od drugih ljudi jer se puno stvari ne podrazumijeva. Ako nam ne?ije pona?anje ne odgovara, moramo predlo?iti kako bi se to moglo ispraviti.
 • Koristi JA poruke ("Kada nisi odradio svoj dio posla, osje?ao sam se da me ne po?tuje?", a ne: "Ti nikad ni?ta ne radi?, ti me uop?e ne po?tuje?")
 • Ponavljaj kao pokvarena plo?a - ako si siguran da ne?to ne?e? i ne ?eli?, ne treba? obja?njavati svoju odluku nego je ponavljati dok druga osoba ne shvati.

Test: Jeste li asertivni?

Ozna?ite svoj odgovor na skali od 1 - 4 za svaku pojedinu tvrdnju, ovisno o tome kako se uobi?ajeno pona?ate:

1 - nikad
2 - rijetko
3 - ponekad
4 - uvijek

 1. Kad sam u gu?vi, mogu re?i osobi koja me nazvala da sada ne mogu razgovarati. 1 2 3 4
 2. Ako netko po?ne pri?ati prije nego ja zavr?im, u stanju sam re?i da me to smeta. 1 2 3 4
 3. Ako me netko stalno gnjavi, u stanju sam izraziti svoje nezadovoljstvo. 1 2 3 4
 4. U stanju sam re?i drugome ne?to ?to mi smeta u njegovom pona?anju. 1 2 3 4
 5. Mogu od kolega tra?iti da obave neugodan posao 1 2 3 4
 6. Mogu mirno iza?i na kraj s agresivnom osobom. 1 2 3 4
 7. Ne razbjesnim se ako me netko kritizira. 1 2 3 4
 8. U stresnim situacijama ostajem miran i stalo?en. 1 2 3 4
 9. U stanju sam re?i kolegi da posao nije obavio kako treba. 1 2 3 4
 10. Kad se drugi sva?aju, bez problema se izja?njavam na ?ijoj sam strani. 1 2 3 4

Rezultati:

Izme?u 20 i 30 bodova - prosje?an rezultat. U nekim situacijama se mo?ete zauzeti za sebe, ali postoje i neke situacije u kojima niste u stanju asertivno se pona?ati. Poku?ajte otkriti kada vam je to najte?e i vje?bajte.

Ispod 20 bodova - va?e pona?anje nije asertivno. Niste dosljedni u svom pona?anju. Jedan dan ste sigurni u sebe i u stanju izraziti svoje mi?ljenje, ali ve? drugi dan sve po?e krivo. Previ?e se brinete ?to ?e drugi ljudi misliti o vama, postajete nesigurni u radu i preosjetljivi na svaku kritiku.

Iznad 30 bodova - sposobni ste zauzeti se za sebe. Sposobni ste prihvatiti pozitivne i negativne strane, kako svoje tako i drugih ljudi. U stanju ste jasno izraziti svoje mi?ljenje te otvoreno i iskreno izraziti svoje osje?aje a da pritom ne budete agresivni. Spremni ste preuzeti odgovornost za svoje pona?anje, odluke i izbore.

Izvor: She.hr
Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , , ,

Vezano uz temu

Posve?en roditelj vrijedi vi?e od gomile igra?aka

Stru?njaci nagla?avaju da izostanak provo?enja kvalitetnog vremena s…

Kako se nositi s kritikama na ra?un odgoja djece?

Danas se ?esto susre?emo sa situacijama da osobe…

Kako mo?ete pove?ati djetetovu empatiju?

Empatija je sposobnost u?ivljavanja i razumijevanja situacija, do?ivljaja…

Pro?itajte i:

?ena inspiracija Maria Tomi? Preiner: ?elim trgnuti ljude iz apatije

Maria Tomi? Preiner diplomirana je psihologinja i socijalna radnica, majka dvoje djece koja stigne sve:…

Gabriela Brai?i?: Jo? jedna mlada zvijezda je ro?ena!

Svi koji jo? niste poslu?ali nastup 14-ogodi?nje Gabriele Brai?i? pro?li vikend na Supertalentu, priu?tite si…

Natalie Imbruglia nakon godina ?ekanja u 45. rodila prvo dijete

Sigurno se sje?ate Natalie Imbruglia, britanske pjeva?ice australskih korijena. Sada je ponovno privukla pozornost javnosti…

Pjesmica za smirivanje ljutnje: Kad se ljuti?

Kad na Facebooku od Vje?baonice sre?e nai?e nova objava, to je uvijek ne?to pametno, korisno…

pc28刷流水稳赚 现实二人麻将怎么打 时时彩官方开奖直播 e乐彩怎么登不上去了 电玩城注册送28元 pk10计划软件技巧 快乐时时官网下载手机版下载手机版 广西a6娱乐汇 彩票极速赛车规律破解 6码中特免费公开资料 单双大小彩票