pc28刷流水稳赚
za cim zale zene na kon razvoda

Nakon razvoda braka: Za ?im ove ?ene najvi?e ?ale i ?to su nau?ile?

Brak je vrlo kompliciran i to na?alost shvatimo tek kad smo u njemu, a mnoge va?ne istine o ?ivotu u vezi s drugom osobom na?alost tek kad iz braka ili dulje veze iza?emo. ?to su ove ?ene rekle za ?im ?ale nakon ?to su se rastale i ?to su mo?da mogle u?initi druga?ije...

Zajedni?ki ?ivot dvoje ljudi neminovno ?e dovesti do sukoba - imamo razli?ite temperamente, ?elje, ciljeve, navike. I to je dobro ako se sukobi doga?aju i imamo sposobnost izraziti svoje osje?aje u njima. No, ?esto se sukobi ustvari potiskuju pa pritisak negativnih emocija raste i zatim eksplodira u velikom potresu i bujici rije?i i tonova koje u biti ne ?elimo izre?i. Kad se svega toga nakupi, rastajemo se.

Osnovni problem je lo?a komunikacija

Naj?e??i razlog neuspjeha brakova je lo?a komunikacija i nerealna o?ekivanja od sebe i partnera. Na?alost, toga postajemo svjesni tek nakon razvoda i odmaka od svega. Tek tada smo sposobni uvidjeti ?to je bilo krivo i ?to smo mo?da mogli bolje ili druk?ije napraviti. Huffpost.com bavio se upravo ovom temom i ispitao razvedene ?ene za ?im ?ale i ?to su nau?ile nakon razvoda:

Da sam bar potra?ila pomo? kad mi je trebala.

“Imam jednu jedinu stvar zbog koje ?alim iz svog braka, a to je da nisam progovorila kada sam se osje?ala preoptere?eno i kad mi je bila potrebna pomo?. Tek smo se vjen?ali, a brzo sam rodila na?u k?er. Postala sam supruga i mama i mentalno se prepustila o?ekivanjima i pritisku dru?tva. Mislila sam da moram biti super mama i supruga, savr?ena u svakom pogledu. Meni je to zna?ilo raditi sve oko odgoja djece, sve ku?anske poslove i kuhati i istovremeno se truditi izgledati kao da sam upravo si?la s piste Victoria’s Secreta.

Postavila sam si puno dnevnih zadataka i u tome vrlo brzo izgorjela. Rastala sam se jer mi se to ?inilo kao jedini izlaz iz stresnog ?ivota koji sam stvorila. Bila sam tako ogor?ena i ljuta na osobu koja jednostavno nije mogla razumjeti za?to. Gledaju?i unatrag, sve ?to sam trebala jest re?i biv?em suprugu: “Trebam pomo?." Sada znam da sam tada govorila o tome kako se osje?am, mo?da bih imala bolju priliku za bra?ni ?ivot.” – blogerica Valencia Morton.

Voljela bih da sam vi?e radila na sebi prije no ?to sam se udala.

“?eljela bih da sam imala bolji osje?aj vlastitog identiteta i svoje vrijednosti i da sam bila mudrija i suo?ila se s usamljeno??u prije no ?to sam u?la u partnerstvo. I da sam ?ekala du?e prije braka kako bih u njega u?la s vi?e snage i iskustva, a manje straha i gubitka. I da sam razumjela da bi osoba koju izabire? u 20-ima i 30-ima za osnivanje obitelji mogla biti potpuno druga?ija od osobe koju bih mo?da izabrala u srednjim godinama, mu?karca ili ?enu s kojim ?u ostariti. “- spisateljica Holly Martyn.

Voljela bih da sam imala vi?e hrabrosti zavr?iti stvari prije.

“?alim ?to sam dopustila da lo?a situacija predugo traje. O?ekivanja mog mu?a vezana za na? brak i na? zajedni?ki ?ivot promijenila su se nedugo nakon ?to smo se vjen?ali i puno smo se sva?ali oko toga. Voljela bih da sam imala hrabrosti i samosvijesti da se sama suo?im s problemom. Umjesto da budem sna?na, izbjegavala sam ru?nu istinu na?eg zajedni?tva i dopustila da odnos propada dok smo oboje patili. “- coach za razvode Tara Eisenhard

Voljela bih da sam shvatila da biti supruga nije jedino ?to me definira.

"Moje najve?e ?aljenje vezano za brak je to ?to nisam imala autonomiju. Stvorila sam nezdravu dinamiku gledaju?i svog supruga kao va?niju osobu u na?oj vezi. Umjesto da sam gradila smislenu karijeru, odabirala hobije i ?irila vanjske interese za vlastiti rast i razvoj, pretjerano sam se identificirala s ulogom supruge mojem suprugu. Tu ulogu sam u?inila izvorom mog osje?aja vrijednosti i vrijednosti kao ?ene, supruge i ljudskog bi?a. Kad je dinamika postala nezdrava, nisam je bila u stanju prepoznati jer sam svu svoju osobnu snagu stavila u tu?e ruke. “- autorica Patty Blue Hayes

Voljela bih da sam preuzela odgovornost umjesto da upirem prstom.

“Voljela bih da sam vi?e razmi?ljala o svojoj vlastitoj odgovornosti. Bila sam toliko zauzeta pronala?enjem gre?aka da nisam obra?ala dovoljno pozornosti na sve stvari koje sam mogla u?initi druga?ije. Djelomi?no zbog toga ?to sam bila mlada i prili?no nezrela, nisam shvatila da ne mogu ovisiti o nekome drugom koji ?e me u?ini sretnom i ispunjenom. Pretpostavljala sam da ?e kraj braka biti po?etak savr?enstva jer je on bio problem! Voljela bih da sam shvatila da faze braka mogu biti cikli?ke i da je mo?da vrijedno potruditi se malo vi?e da shvati? stvari. Na? razvod bio je pora?avaju?i za na?u djecu i iz te perspektive to je veliko ?aljenje. “- Lisa Lavia Ryan

Voljela bih da sam se vi?e zalagala za sebe.

“Da sam se bar ja?e borila za sebe prije po?etka stvarnih problema. ?esto sam se vrtjela u argumentima, potiskivala svoje osje?aje i zapostavljala svoje vlastite potrebe, naj?e??e stavljaju?i njegove na prvo mjesto. Danas sam puno ja?a osoba nego ?to sam bila prije deset godina kada smo se razveli. Postoji toliko mnogo stvari koje u drugom braku radim druga?ije. Sada se borim za sebe jer sam shvatila da sam vrijedna toga. “- pisac Trish Eklund

Voljela bih da sam nau?ila govoriti njegov ljubavni jezik.

“Voljela bih da sam ga voljela onako kako je on trebao biti voljen. Tek nakon na?eg razvoda sam nau?ila da postoji pet ljubavnih jezika. Moj je fizi?ki dodir i kvalitetno vrijeme, a njegov djela i rije?i koje ga potvr?uju. Gledaju?i unatrag, znam da su na?i ljubavni jezici bili u stalnom sukobu. Kad sam nakon ve?ere ?eljela i?i u ?etnju, on je ?elio je da posu?e bude oprano i pospremljeno. Kad sam htjela le?i na kau? i nasloniti se glavom na njegovo krilo nakon ?to su djeca zaspala, on je ?elio pospremati igra?ke u dnevnoj sobi i ?uti moju pohvalu za ?injenicu da ?emo sljede?i dan mo?i zapo?eti bez nereda.

Oboje osje?amo i pokazujemo ljubav na vrlo razli?ite na?ine, ?to je ne?to ?to tada nisam prepoznala. Kad je ?inio sve te stvari za koje je smatrao da su va?ne, ja sam ga kritizirala, ?to je bilo potpuno suprotno od onoga ?to mu je bilo potrebno da bi se osje?ao voljeno. “- spisateljica Aubrey Keefer.

Voljela bih da sam zadr?ala svoj osje?aj neovisnosti.

“Voljela bih da se nisam izgubila u svom partneru. Ulo?ila sam sve ?to sam imala u na?u vezu, ?esto ostavljaju?i po strani ono ?to sam sama ?eljela i ?to sam trebala, jer sam mislila da ?e to pobolj?ati na? brak. Ali na kraju, ne samo ?to me to uni?tilo, nije ostavilo nikakve temelje za stabilnu vezu. Ne mo?e? biti ono ?to neko drugi treba da bude?, ako ne mo?e? biti ono ?to treba? biti za sebe. Kad bih se mogla vratiti i ponoviti sve, sebe bi postavila kao prioritet. “- spisateljica Eden Strong.

Izvor: Huffpost.com
Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: , ,

Pro?itajte i:

Pravo na razvod braka ubrzo nakon poro?aja

Mo?e li se tra?iti razvod braka svje?e nakon poroda i pod kojim uvjetima?

Skrivene opasnosti kori?tenja dodataka za autosjedalice

Ako nai?ete na dru?tvenim mre?ema ili internetu op?enito na razli?ite predmete koji poma?u djetetu da…

Tata + 3 k?eri = trening za 5!

Poznati hrvatski trener Dragutin Golub ?esto spaja ugodno s korisnim te na zabavan i zanimljiv…

Kina su puna djece na filmovima na kojima ne bi trebala biti!

Zanimljivo je da ?ivimo u vremenu kada za roditelje moramo pisati osvrt i za film…

pc28刷流水稳赚 奇妙pk10软件哪里下载 前三组选奖金多少 欢乐生肖开奖平台 psv游戏排行 抢庄斗牛棋牌 重庆时时开奖历史结果 360北京pk10走势图 白小如三肖六码期期准百度网 极速快三稳赚投注法 黑马人工计划客户端