pc28刷流水稳赚

Pravni savjeti

Pravo na razvod braka ubrzo nakon poro?aja

Mo?e li se tra?iti razvod braka svje?e nakon poroda i pod kojim uvjetima?

Zakonski prekid ispla?ivanja alimentacije

Kako postupiti nakon ?to zavr?e svi uvjeti za upla?ivanje alimentacije?

Ustanovljeno je da niste biolo?ki otac djeteta? ?to dalje?

U novom pravnom savjetu iznose se opcije razvoda braka nakon ?to se otkrije da suprug…

Sudu?nica u kreditu je nezaposlena i bez nekretnina…

Redovito nam pristi?u upiti vezani uz sudu?ni?tvo i problemima kad se njima obrate da otplate…

Razvod braka i zajedni?ka nekretnina – problem na vidiku

Kad bra?ni drugovi imaju zajedni?ka ulaganja u nekretenine, kredit, i sl., razvod braka nije jednostavan.…

Uskra?ivanje otpremnine i otkaza zbog dugog bolovanja i tjelesnog o?te?enja

Mo?e li bolovanje ili ne?ija ozljeda biti opravdanje za osobno uvjetovani otkaz? U kojim uvjetima…

Do kada iskoristiti stari godi?nji odmor?

Jedno od naj?e??ih pitanja koja nam pristi?u u redakciju za odvjetnicu Musulin je pitanje o…

Sudski postupak zbog neredovitog pla?anja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dogodi li vam se da ne mo?ete pla?ati dopunsko zdravstveno osiguranje, zanimat ?e vas ovaj…

Imam li pravo na otpremninu?

Koji su uvjeti za dobivanje otpremnine i na koji se na?in izra?unava?

Uvjeti za nastavak primanja alimentacije

?to se doga?a s alimentacijom nakon ?to dijete zavr?i obrazovanje, ima li otac pravo tra?iti…

Prava vi?e suvlasnika nekretnine i pisanje oporuke

Smije li se prodavati nekretnina koja ima nekoliko suvlasnika, kako treba izgledati valjana oporuka, kako…

Pravo na od?tetu kod ozljede izvan ?kole

Najbolji na?in da se utvrdi postojanje prava na od?tetu ako je dijete ozlje?eno izvan ?kole…

Podjela imovine nakon prekida izvanbra?ne zajednice

Kad pogledamo koliko je komplicirana podjela bra?ne ste?evine, shvatimo da bi bilo lak?e napraviti predbra?ne…

Pla?a li se porez na darovane dijelove nekretnine?

?to ka?e zakon o darivanju dijelova nekretnine i pla?anja poreza doznajemo u novom odgovoru odvjetnice…

Izgubljeno pravo na roditeljski dopust uslijed pogre?ke slu?benika HZZO-a

Zbog pogre?ke slu?benika majka je izgubila pravo na 6 mjeseci roditeljskog dopusta za starije dijete…

alimentacija

Dobrovoljno pove?anje iznosa alimentacije

Katkad nas iznenade i ovako pozitivna pitanja ?itatelja vezana uz povi?enje alimentacije

Automatsko pove?anje alimentacije?

Pove?ava li se alimentacija automatski kada dijete kre?e u ?kolu?

Isplata osiguranja u slu?aju u?estalih ozljeda djeteta

Prou?ite dobro tablice osiguranja djeteta kako biste vidjeli kakva sve prava imate ako do?e do…

Kako pravno rije?iti obiteljske razmirice i skrb o djetetu

Kako postupiti kad jedan od supru?nika ode od ku?e i krene se pona?ati kao da…

Vra?anje prava na osobnu invalidninu za dijete

Kome i kako se ?aliti nakon ?to punoljetna osoba nesposobna za rad izgubi pravo na…

?to kada sudu?nik u kreditu (biv?i suprug) prekr?i dogovore…

Kad s biv?im suprugom imate problema oko podjele imovine ili otplate zajedni?kih kredita, logi?no je…

Razvod i skrbni?tvo nad djetetom

Nije uvijek lako pohvatati sva pravila oko pokretanja razvoda braka, zato evo jo? jednog odgovora…

Kako dijete mo?e do?i do neispla?enih alimentacija jednog od roditelja?

Katkad je jedina satisfakcija napu?tenom djetetu da do?e do neispla?enih alimentacija i osigura si donekle…

Pravna pomo? u slu?aju djetetove ozljede u ?koli

Prije nego se obratite osiguravaju?em dru?tvu i zatra?ite od?tetu, budite sigurni da imate sve va?nije…

Kako se rije?iti sudu?ni?tva?

Kad vas netko prevarom navede kao sudu?nika svog kredita, postoji na?in da se to doka?e...

Sporazumni razvod braka

Ljudi se s godinama mijenjaju i kada vi?e ne pronalaze zajedni?ku rije?, emocije, ne sla?u…

Otac unato? sudskoj odluci ne sudjeluje u tro?kovima za djecu, ?to u?initi?

Pitanja oko nadmudrivanja s alimentacijama i sudjelovanja o tro?kovima ne prestaju, sti?e jo? jedan slu?aj…

Pod kojim uvjetima jedan roditelj mo?e dobiti potpuno skrbni?tvo nad djetetom?

U nekim ?ivotnim okolnostima doga?a se da jedan roditelj ?eli dobiti potpuno skrbni?tvo i prava…

Kako se izvu?i kad vas ‘?vicarci’ stisnu…

Ako i vi imate kredit u ?vicarcima, ?ak ako ste ga i konvertirali u eure,…

Mora li majka do djetetove tre?e godine raditi u smjenama?

Koliko Zakon o radu ?titi majke ?ija djeca jo? nisu navr?ila tri godine?

HZZO je isplatio dvostruko manje rodiljne naknade zbog zaostalih pla?a poslodavca

Koja su prava rodilja u slu?aju da zbog zaostataka u pla?anju od strane poslodavca HZZO…

Pravo na naknadu ?tete za ozljedu djeteta izvan vrti?a

U novom odgovoru doznajemo je li mogu?e ostvariti pravo na naknadu ?tete zbog ozljede osiguranog…

Pravo na nekretninu u slu?aju sudu?ni?tva

Na ?to sve mogu ili ne mogu ra?unati osobe koje otola?uju tu?i kredit za nekretninu?

Trebate li se odazvati na pozive za lije?ni?ke preglede?

Iz odvjetni?kog ureda Musulin sti?e odgovor kako reagirati na pismene pozive na lije?ni?ke preglede te…

Promjena visine alimentacije i potra?ivanje dijela imovine iz bra?ne ste?evine

Kako do ve?e alimentacije zbog pove?anih potreba djeteta i na koji na?in tra?iti dijelove imovine…

Pravo na od?tetu zbog ozljede u inozemstvu

Pitanje: Po?tovanje! Imam konkretno pitanje u vezi sa sinovim putovanjem i ozljedom tijekom putovanja s…

pc28刷流水稳赚 大乐透怎么加倍投注 大小单双稳赚技巧 2019时时彩20分钟开奖 恒发彩票属违法吗 河南体彩481走势图 黑龙江11选5彩票销售站版本 老版宝来娱乐 娱乐乐翻天官网 盛世票秒速时时 pk10高手单期计划群