pc28刷流水稳赚

Razvod braka i zajedni?ka nekretnina – problem na vidiku

Kad bra?ni drugovi imaju zajedni?ka ulaganja u nekretenine, kredit, i sl., razvod braka nije jednostavan. A te?ak je i dogovor tko ?e u ku?i ostati s djecom... Sti?e pravna pomo?.

Pitanje: ?elim se razvesti od supruga. S njim sam u braku 19 god. Voljela bih da se brak zavr?i sporazumnim razvodom braka. Imamo dvoje maloljetne djece. Imamo stan koji smo kupili nakon sklapanja braka. Stan je kupljen na na?in da je polovica iznosa kupoprodajne cijene namirena gotovinskim iznosom koji je bio moje nasljedstvo, a ?to je razvidno iz ugovora koji je ovjeren kod javnog bilje?nika, dok je druga polovica kupoprodajne cijene namirena na temelju sklapanja ugovora o kreditu pri ?emu je navedeni ugovor sklopio suprug kao korisnik kredita dok sam ja u njemu sudu?nik. Navedeni kredit otpla?ujemo 8 godina.

Problem je ?to se on ne ?eli iseliti iz stana, nego ?eli da se ja iselim iz stana, a da on ostane u njemu s djecom, ?to ja ne ?elim. Drugu mogu?nost koju mi nudi je da da prodamo stan i ravnomjerno podijelimo iznos kupoprodajne cijene ?to ja tako?er ne ?elim, jer bi na taj na?in ostvarila gubitak s obzirom na vrijednost stana. Mogu li ga "natjerati" da se iseli i koliko mu moram isplatiti novaca za stan. Imamo jo? auto i ne?to u?te?evine.

 

Odgovor: U prvom redu isti?emo kako sukladno odredbama Obiteljskog zakona bra?na ste?evina predstavlja imovinu koju su bra?ni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bra?ne zajednice ili potje?e iz te imovine, pri ?emu su bra?ni drugovi u jednakim dijelovima suvlasnici bra?ne ste?evine, ako nisu druk?ije ugovorili. Na samu bra?nu ste?evinu primjenjuju se odredbe propisa kojima se ure?uju stvarnopravni i obveznopravni odnosi.

Dakle, u konkretnom slu?aju, pod pretpostavkom da niste bra?nim ugovorom na druga?iji na?in uredili imovinskopravne odnose na predmetnoj nekretnini, s obzirom na to da je stan kupljen nakon ?to ste sklopili brak i to kreditom, isti u jednom dijelu predstavlja bra?nu ste?evinu, ?to zna?i da bi suprug imao pravo suvlasni?tva na predmetnoj nekretnini, sukladno odredbama Zakona o vlasni?tvu i drugim stvarnim pravima i Obiteljskom zakonu.

Pritom je u konkretnom slu?aju i bitno tko je upisan kao vlasnik predmetnog stana, no pod pretpostavkom da je i suprug upisan kao suvlasnik, tada vi ili on kao suvlasnik imate pravo tra?iti razvrgnu?e suvlasni?tva nad navedenom nekretninom pri ?emu pravo na razvrgnu?e mo?ete ostvariti u sporazumu sa suprugom kao drugim suvlasnikom s kojim razvrgavate suvlasni?tvo (dobrovoljno razvrgnu?e), ili putem suda (sudsko razvrgnu?e).

Me?utim, s obzirom na va?u ?elju sporazumnog razvoda braka valja istaknuti kako se sukladno odredbama Obiteljskog zakona bra?ni drugovi mogu sporazumjeti o pravnim posljedicama razvoda braka uklju?uju?i i ure?enje imovinskih odnosa bra?nih drugova ?to zna?i da mo?ete poku?ati posti?i sporazum s va?im suprugom oko ure?enu imovinskih odnosa glede predmetne nekretnine.

Ako bra?ni drugovi imovinske odnose nakon prestanka braka razvodom nisu uredili sporazumno, imovinski odnosi mogu se urediti sudskom odlukom. Ako bra?ni drugovi imovinske odnose nisu uredili sporazumom na ure?enje imovinskih odnosa bra?nih drugova nakon prestanka braka primjenjuju se odredbe Obiteljskog zakona, a ako nisu ure?eni tim zakonom onda se primjenjuju odredbe propisa kojima se ure?uju obveznopravni, stvarnopravni i drugi imovinskopravni odnosi.

Tako?er, treba navesti da sud mo?e na zahtjev bra?nog druga odrediti da pravo stanovanja u obiteljskom domu koji predstavlja bra?nu ste?evinu ostvaruje samo jedan roditelj sa zajedni?kom maloljetnom djecom nad kojom roditelji ostvaruju roditeljsku skrb pri ?emu navedeno pravo stanovanja mo?e trajati najdulje do razvrgnu?a suvlasni?tva na nekretnini koja predstavlja obiteljski dom.

Slijedom navedenog, ako ?elite ste?i pravo vlasni?tva 1/1 na predmetnoj nekretnini, mo?ete u sklopu sporazumnog razvoda braka posti?i sporazum s va?im suprugom i urediti imovinsko pravne posljedice razvoda braka na na?in koji vama odgovora uz uvjet da va? suprug pristane na va? ?eljeni oblik ure?enja imovinsko pravnih odnosa.

Ako nakon prestanka braka razvodom ne uredite sporazumno imovinske odnose s va?im suprugom, isti se mogu urediti sudskom odlukom sukladno gore navedenim odredbama Zakona o vlasni?tvu i drugim stvarnim pravima koja reguliraju pitanje razvrgnu?a suvlasni?tva, a u kojem postupku bi morali tra?iti razvrgnu?e suvlasni?tva isplatom. Tako?er treba istaknuti kako bi u slu?aju ure?enja imovinsko pravnih odnosa sudskom odlukom sud morao voditi ra?una o za?titi dobrobiti djece i obiteljskog doma, a obzirom da sa suprugom imate dvoje maloljetne djece.

U svakom slu?aju do ure?enja imovinskopravnih odnosa izme?u vas i supruga, odnosno do sudske odluke, suprug kao suvlasnik stana na?elno ima pravo biti u stanu i isti kao suvlasnik koristiti.

Tekst: Bla?enka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mi?ljenje je dano isklju?ivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog ?ega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezuju?e stru?no ili pravno mi?ljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu ?tetu koja mo?e nastati kao posljedica kori?tenja navedenog mi?ljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostro?nosti prije uporabe takvih mi?ljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni ?esto skloni izmjenama, korisnicima se predla?e obratiti pozornost na mogu?nost da je do?lo do odre?enih zakonskih promjena.

Preporu?ujemo

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Pravo na razvod braka ubrzo nakon poro?aja

Mo?e li se tra?iti razvod braka svje?e nakon…

Ustanovljeno je da niste biolo?ki otac djeteta? ?to dalje?

U novom pravnom savjetu iznose se opcije razvoda…

Sudu?nica u kreditu je nezaposlena i bez nekretnina...

Redovito nam pristi?u upiti vezani uz sudu?ni?tvo i…

Uskra?ivanje otpremnine i otkaza zbog dugog bolovanja i tjelesnog o?te?enja

Mo?e li bolovanje ili ne?ija ozljeda biti opravdanje…

Pro?itajte i:

Zakonski prekid ispla?ivanja alimentacije

Kako postupiti nakon ?to zavr?e svi uvjeti za upla?ivanje alimentacije?

Do kada iskoristiti stari godi?nji odmor?

Jedno od naj?e??ih pitanja koja nam pristi?u u redakciju za odvjetnicu Musulin je pitanje o…

Sudski postupak zbog neredovitog pla?anja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dogodi li vam se da ne mo?ete pla?ati dopunsko zdravstveno osiguranje, zanimat ?e vas ovaj…

Imam li pravo na otpremninu?

Koji su uvjeti za dobivanje otpremnine i na koji se na?in izra?unava?

pc28刷流水稳赚 斗地主棋牌游戏送现金 二八杠有什么规律 欢乐生肖规则 重庆十分彩开奖号码 竞彩几串几最稳 赌龙虎最好的方法 福彩3d杀6码 01技巧 黑龙江时时开结果 斗牛看四张牌抢庄技巧 北京塞车最精准7码计划