pc28刷流水稳赚

Nova nada za osobe koje pate od migrena

Europska komisija ove je godine odobrila lijek za migrenu koji bi trebao donijeti olak?anje brojnim pacijentima s ovim problemom. U Americi se ve? koristi, no njegov u?inak nije kod svih jednak

Europska komisija odobrila je 1. travnja 2019. pu?tanje u promet lijeka Ajovy, profilakse za migrenu u odraslih koji imaju napadaje najmanje ?etiri dana mjese?no. Lijek se ve? koristi u Americi i pokazalo se kako su svi pacijenti koji su se lije?ili ovim lijekom imali zna?ajno smanjenje napadaja migrene u odnosu na pacijente koji su primali placebo. Ne?eljene reakcije na lijek bile su uglavnom blage do umjerene kratkotrajne ko?ne reakcije na podru?ju primjene injekcije: bol, otvrdnu?e, crvenilo, svrbe? i osip. Ovi lijekovi djeluju tako da blokiraju CGRP protein, klju?an za prijenos boli, spre?avaju?i ga da se ve?e za receptore koji se nalaze u osjetilnim ?ivcima lica, spre?avaju?i ekspanziju krvnih ?ila koje migrenu ?ine tako mu?nom.

"CGRP lijekovi jedan su od uzbudljivijih razvoja u lije?enju migrene u posljednjih 20 godina", izjavio je za ?asopis Prevention neurolog Dawn Buse, profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Albert Einstein u New Yorku.

Procjenjuje se kako 45 milijuna odraslih Amerikanaca pati od jakih glavobolja, ?iji simptomi mogu trajati u rasponu od nekoliko sati do nekoliko dana. Barem dva do tri milijuna ljudi u SAD-u ima kroni?nu migrenu, ?to zna?i da trpe bol barem 15 dana u mjesecu. Svima njima je zajedni?ko: ?iv?ani sustav koji ima tendenciju reagirati na podra?aje na koje mnogi drugi ljudi uop?e ne bi reagirali, poput vremena ili mirisa, ka?e internist Vincent Martin, direktor Centra za glavobolju i bol lica na Institutu za neuroznanost Sveu?ili?ta Cincinnati Gardner.

Drugi, uobi?ajeni migrenski okida?i uklju?uju stres, premalo ili previ?e sna, glasne zvukove, crno vino, neke vrste sireva i nitrate u hrani. ?ene ?esto razviju migrenu u vrijeme prve menstruacije, a kako stare, promjene hormona tijekom trudno?e, perimenopauze i menopauze tako?er su glavni okida?i, ?to obja?njava ?injenicu za?to od migrene pati dvostruko vi?e ?ena nego mu?karaca.

Migrena je ?esti vode?i uzrok invalidnosti u svijetu, ali to nije samo fizi?ko stanje. Znanstvenici su prou?avali desetke tisu?a ljudi s migrenom i otkrili kako mnogi imaju vi?u razinu tuge, frustracije, tjeskobe i depresije u usporedbi s op?om populacijom. Kod migrenskih glavobolja u jako mladih ljudi, pretpostavka je kako genetski ?imbenici igraju va?nu ulogu.

I roditelji danas 44-godi?nje Elizabeth Roberts-Zibbel patili su od migrene, kao i njezini djedovi. Elizabeth je imala tek devet godina kada joj je pedijatar dijagnosticirao migrenu te pripisao lijek protiv bolova koji je trebao dr?ati simptome pod kontrolom. Lijek joj je u prvo vrijeme pomagao, no ubrzo su se glavobolje po?ele pogor?avati. Poku?ali su promijeniti terapiju, no lijek ili ne bi djelovao ili bi prouzrokovao nuspojave koje bi poni?tili ono malo olak?anja od boli koje su pru?ili. U ?elji da izbjegne stalno oslanjanje na tablete, po?ela je eksperimentirati s alternativnim tehnikama - biofeedback, hipnoza, kiropraktika… – no sve bez uspjeha. Kada je upisala fakultet, stanje je postalo tako iscrpljuju?e da je jedva uspijevala pratiti predavanja. Ve?inu ?ivota Elizabeth je provela tra?e?i rje?enja kako si olak?ati bol, smanjiti ekstremnu osjetljivost na svjetlo i zvuk te povra?anje, koje je nekada trajalo danima i zbog kojih je nekoliko puta zavr?ila u bolnici.

Promijenila je nekoliko poslova jer ju je migrena onesposobljavala u svakodnevnoj komunikaciji s ljudima. Nakon ro?enja k?eri, hormonalne promjene dovele su do tako dramati?nog pove?anja broja glavobolja s kojima se morala boriti gotovo svaki dan. Nakon trideset tri godine mu?enja s migrenom i razli?itim terapijama, ova 44-godi?njakinja misli da je mo?da prona?la odgovor u CGRP lijekovima. Elizabeth je sudjelovala u dva ispitivanja s CGRP lijekovima. Rezultati su joj prvi put u posljednjih nekoliko desetlje?a dali nadu. Po?ela je dobivati mjese?ne injekcije, lije?nici su procijenili kako su joj se simptomi smanjili za 20%, dovoljno da se osje?a kao da vra?a konce ?ivota u svoje ruke.

Ipak, novi lijekovi ne djeluju jednako na sve – od 40 do 50% pacijenata u ispitivanjima nije prijavilo olak?anje. Klini?ari i znanstvenici o?ekuju da ?e lijekovi biti od najve?e pomo?i osobama s najte?im oblikom migrene.

Ubla?avanje boli ?ak i botoksom

Migrena se lije?i lijekovima protiv bolova u trenutku akutnog napada, a mo?e se djelovati i preventivno, ?to se preporu?uje kod osoba koje imaju vi?e od tri napadaja mjese?no. Lijekovi triptani mogu biti djelotvorni kod akutnih napadaja: oni stimuliraju neurotransmiter serotonin u mozgu koji poma?e u stiskanju krvnih ?ila i tako smanjuje glavobolju. Drugi lijekovi koji se nazivaju ergotamini ponekad se propisuju kako bi se blokirao put boli kod migrene, dok analgetici ubla?avaju bol.

Lije?nici kao prevenciju nerijetko propisuju lijekove razvijene za druga stanja, kao ?to su antihipertenzivi, koji se koriste za sni?avanje krvnoga tlaka; a vrlo ?esto i antidepresive, tj. inhibitore ponovne pohrane serotonina. Me?utim, ovi lijekovi mogu imati ozbiljne posljedice. Antihipertenzivi, primjerice, ponekad uzrokuju umor, nizak krvni tlak i smanjen libido. Problem je i taj ?to je nemogu?e predvidjeti ho?e li lijek doista djelovati. Preventivni lijekovi smatraju se uspje?nima ako smanjuju u?estalost dana s migrenom za polovinu.

U posljednje vrijeme i botoks se koristi za ubla?avanje migrena. Botoks ne?e izlije?iti migrenu, ali ?e je sigurno kontrolirati, tj. smanjit ?e intenzitet i u?estalost migrena. Samo injektiranje botoksa u dijelove gdje pacijent osje?a bol i napetost traje 10 do 15 minuta, a cijena jedne aplikacije u doma?im poliklinikama iznosi oko 1500 kn.

Hormonska terapija

Lije?nici nerado propisuju hormonsku terapiju za ?ene u postmenopauzi s migrenom. To je zbog istra?ivanja objavljenih 1990-ih u kojima je utvr?eno da estrogen u oralnim kontraceptivima pove?ava rizik od mo?danog udara u ?ena koje su imale migrenu s aurom (poreme?aji vida koji mogu prethoditi glavobolji).

Me?utim, 2018. godine Sjevernoameri?ko dru?tvo za menopauzu (NAMS) objavilo je podatke koji ukazuju na to da ?ene s migrenom koje su koristile hormonsku terapiju nisu imale pove?an rizik od sr?anog ili mo?danog udara.

Ipak, JoAnn Pinkerton, izvr?ni direktor NAMS-a i profesor opstetricije i ginekologije na Sveu?ili?tu u Virginiji, ka?e da ?ene sa simptomima menopauze i migrene moraju biti pa?ljivo procijenjene prije hormonske terapije, s obzirom na njihov pojedina?ni rizik za bolesti srca i mo?dani udar. Fluktuacije u razinama estrogena mogu pogor?ati simptome migrene, tako da Pinkerton svoje pacijente ?esto stavlja na niske doze transdermalnog estrogena, najdulje tri mjeseca, kako bi se vidjelo je li do?lo do pobolj?anja simptoma ili su se pogor?ali. Ako imate migrenu i razmi?ljate o hormonskoj terapiji za simptome menopauze, Pinkerton predla?e da na?ete stru?njaka koji je osposobljen za lije?enje oba problema.

 

SIMPTOMI OKIDA?I TRETMAN PRIRODNE PREPORUKE
Tenzijske glavobolje tupa bol na podru?ju ?ela ili cijele glave umor, napetost vrata i ramena, emocionalni stres sredstva protiv bolova bez recepta kao ?to su aspirin ili ibuprofen; relaksacija mi?i?a vje?be opu?tanja i kognitivno-bihevioralna terapija
Sinusne glavobolje blaga do umjerena bol, izme?u o?iju (nosna kost), iza o?nih jabu?ica, iscjedak sluzi iz nosa prehlada ili alergija antibiotici ili kortikosteroidi, antihistaminici akupunktura i vje?be opu?tanja
Cluster Intenzivna bol, ?esto jednog oka; mo?e uklju?ivati crvenilo o?iju i otok. Epizode mogu trajati 4 do 6 tjedana, s prosje?no dvije glavobolje dnevno. vjeruje se da je genetski; ali i dim cigarete, alkohol, promjene u vremenu, jaki mirisi, jaka svjetla. Mogu biti potaknute i opu?tanjem, zbog ?ega ?esto po?inju no?u za vrijeme spavanja. injekcije i udisanje ?istog kisika kako bi se smanjila bol. Znanstvenici testiraju

CGRP lijekove.

melatonin

 

Tekst: Danijela Petrov za magazin ordinacija.hr
Foto: Profimedia

 

 

 

 

 

 

 

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , , ,

Vezano uz temu

Upozorenje stru?njaka: Ako ne rodite do 30. godine, riskirate da ostanete bez djece

Geeta Nargund, jedna od vode?ih britanskih stru?njaka za…

Vje?banje na mini trampolinu zdrava je zabava!

Bilo da ?elite vje?bati nakon poroda, uklju?iti svoje…

glavobolja kod djece

Razni uzroci glavobolje kod djece

Glavobolja je simptom koji upu?uje na neki drugi…

Pro?itajte i:

Tata + 3 k?eri = trening za 5!

Poznati hrvatski trener Dragutin Golub ?esto spaja ugodno s korisnim te na zabavan i zanimljiv…

O?evi su sretniji i pod manje stresa od majki dok se brinu o djeci - Jeste li se ikada zapitali za?to?

Tate su ?esto sretniji, manje pod stresom i manje umorni od mama kada se brinu…

Izostanak menstruacije: lije?enje na prirodan na?in

Postoje biljke koje poma?u u regulaciji hormona kroz endokrinolo?ki sustav, neke poma?u tijelu da se…

kako se boriti protiv prehlada

9 jednostavnih trikova za uspje?nu obranu od virusa i bakterija

?im je malo zahladilo mnogi su odmah pokleknuli najrazli?itijim virozama i prehladama. Grlobolja, ?mrcanje, za?epljen…

pc28刷流水稳赚 足球即时比分 刷反水教程 北京pk10软件 ssc聊天室源码 重庆时时五星全天计划 网赌坚持一年每天赢600 姚记娱乐JDB 博發娱乐 时时走势图五星综合 飞艇的技巧跟算法分享