pc28刷流水稳赚

7 igara koje u?e djecu o zdravoj prehrani uz sjajnu zabavu

Ove godine roditelji mogu jo? lak?e pou?iti djecu o va?nosti uravnote?ene prehrane, na na?in koji djeca najvi?e vole - putem igre. U toj pustolovini pomo?i ?e im ?ak 24 Stikeeza otka?enih imena i zanimljivih osobina koji vas od ponedjeljka ?ekaju na blagajnama Lidla

Po pitanju prehrane, djeca su ve?inom vrlo izbirljiva. Ako ne kod ku?e, prije ili kasnije upoznat ?e se s najrazli?itijim vrstama slatki?a, gaziranih napitaka, hrane krcate umjetnim bojama i aromama. I nekako ih skrenuti s puta zdravije prehrane gdje ste ih poku?ali ?to dulje zadr?ati. Svojim primjerom odabira namirnica i razgovora o hrani mo?da ?ete uspjeti prenijeti na njih dio informacija, ali djeca ?e vas najbolje poslu?ati ako im o tome pri?ate kroz igru. Odabrali smo sedam igara koje mo?ete kreativno nadopuniti kako god ?elite, koje mo?ete redovito igrati s djecom i zadr?ati im svijest o tome da je izuzetno va?no svoje tijelo odr?avati zdravim velikim dijelom upravo izborom ?to zdravije hrane koju u sebe unosimo.

Dobra priprema je pola posla!

Prije nego zapo?nete s igrama, skupite nekoliko razli?itih Stikeeza koji ?e se mo?i dobiti na blagajnama Lidla od ponedjeljka 19. za svaku kupnju od 90 kn kako biste imali ?armantne pomaga?e na dijelu! Pritom bi bilo dobro da imate i namirnice koje odgovaraju dobivenim Stikeezima. Na slici pogledajte koji Stikeezi postoje kako biste mogli odabrati neke od istovjetnih pravih namirnica. Me?u njima ?ete prona?i tikvice, ribu, avokado, borovnicu, rotkvicu, kruh, luk, jaje, mlijeko, maslac, vodu, ?parogu, gljivu, orah, kikiriki, piletina, sir, papriku, tjesteninu tricolore, vlasac, pistacio, kobasu, kroasan, ?emlju.

Osim figurica, u kolekciji su i album-hladnjak i vre?ica za ?uvanje Stikeeza koji ?e nam isto trebati u igrama. I za kraj, dok igrate skupa ove igre, nemojte u jednoj ruci dr?ati upaljenu cigaretu ili, primjerice, grickati ?ipse, jer onda cijela poruka ne?e ba? biti jasna.

 

A sad kre?emo na igru!

1. Razvrstaj me ako zna?!

Kad skupite ve?u koli?inu Stikeeza, ovu igru mo?ete igrati samo s njima, a do tada, izvadite odre?en broj namirnica iz hladnjaka i ladica i napravite tri (ili po ?elji vi?e) kartica na kojima ?ete napisati sljede?e pojmove: VO?E, POVR?E, MLIJE?NI PROIZVODI. Dodati mo?ete kategorije poput ?itarica, za?ina, podjelu na biljno i ?ivotinjsko podrijetlo… Djetetov uzrast neka vam bude nit vodilja za biranje te?e i lak?e varijante. Razvrstati ih mo?e mla?e dijete samo po bojama: CRVENA, ZELENA, NARAN?ASTA, ?UTA… ili po veli?ini: VELIKO, MALO…, prema obliku: OKRUGLO, PRAVOKUTNO.. U tu svrhu ?e vam trebati stvarne veli?ine namirnica razli?itih veli?ina… Kako dijete bude napredovalo u razvrstavanju, mo?ete ote?ati igru i razvrstati namirnice po nekom na?elu koje dijete onda mora pogoditi o ?emu se radi. Sli?an zadatak dijete mo?e pripremiti i za vas! Dopustite i njemu da odabere namirnice i na?e im zajedni?ke osobine. Mo?da ?e ih razvrstati prema tome koje voli ili ne, ali i to je dio kreativnosti i u?enja.

2. Opipaj me, pogodi me!

Uzmite platnenu vre?icu srednje veli?ine i u nju ubacite nekoliko Stikeeza koji se po dodiru malo vi?e razlikuju. Stavite ih u vre?icu i neka dijete zavu?e obje ruke u vre?icu i odabere jedan bez da ga izvadi i gleda unutra. Neka po opipu poku?a pogoditi o kojem Stikeezu je rije?. Isti zadatak i vi poku?ajte izvesti pa vidite tko je uspje?niji. Kod svakog pogo?enog recite kako se zove (pro?itajte u po?etku) i recite za?to je koristan. Primjerice, voda nam slu?i da svi organi mogu dobro funkcionirati, jer se na?e tijelo velikim dijelom sastoji od vode… Bez nje postajemo umorni, lo?ije se osje?amo, ne mo?emo dovoljno bistro razmi?ljati…
Druga varijanta je da zave?ete maramu na o?i pa dijete primi u ruku izvu?eni Stikeez i poga?a. Istu igru isku?ajte s razli?itim ora?astim plodovima, razli?itim vo?kama, mlije?nim proizvodima. Ako ne mo?e po dodiru, neka pomiri?i ili ku?a vrhom jezika. Usput pri?ajte o zdravim namirnicama i njihovovoj vrijednosti za na? duh i tijelo kada se njima na odgovaraju?i na?in hranimo te za?to ne treba pretjerivati u koli?ini hrane. Ako niste upoznati s tim detaljima, lako ?ete prona?i na internetu ili na?em portalu. Dogovorite bodovanje za pogo?ene primjerke i vrstu nagrade.

3. Vo?na salata iz ma?te

Prednosti vo?ne salate je da se mo?e napraviti od svog raspolo?ivog vo?a koje trenutno imate. OK, nemojte ba? od svih vrsta ako ih imate jaaako puno. Neka dijete poku?a osmisliti vo?nu salatu iz ma?te pomo?u svojih Stikeeza, a zatim zajedno napi?ite recept za prvu vo?nu salatu koju ?ete potom i napraviti. Dijete neka pomogne u pranju vo?aka, sjeckanju, mije?anju. Pripremite je dovoljno za sve uku?ane i napravite vo?ni party. Ako ?ete dodavati ?lag, koristite vrhnje za ?lag bez dodanog ?e?era i dobro ga ohladite prije nego ga krenete miksati. Posipati mo?ete s manjom koli?inom naribane tamne ?okolade ili one za kuhanje.

4. Pazi da se ne pokvarim!
Ova ?e igra pomo?i djetetu da bolje razumije kvarljivost pojedinih namirnica, koje namirnice uvijek nakon kori?tenja treba vratiti u hladnjak ili spremiti u njega nakon kupovine. Imat ?ete pravog pomo?nika nakon ?to nau?i ?to sve stoji (i gdje otprilike) u hladnjaku. U tu ?e svrhu komplet Stikeeza i hladnjaka odli?no poslu?iti. Neka prvo vje?ba s njima. Neka iz vre?ice izvla?i jedan po jedan Stikeez i poku?a samostalno rije?iti koje bi trebalo staviti u hladnjak odmah, a koji mogu biti ?ak i bez hladnjaka. Obratite mu pozornost da tijekom ljeta neke stvari jo? br?e po?nu trunuti i pokvare se ili postanu opasnije za konzumaciju, te kako nije dovoljno samo kupiti raznovrsne zdrave namirnice, ve? i to kako se o njima brinuti te na koji ih na?in pripremati.
Zajedno mo?ete nacrtati jedan veliki hladnjak u koji ?ete crtati razli?ite namirnice koje mo?da nemate kod ku?e kako biste uvje?bali kako se pohranjuju te koliko dugo mogu stajati u hladnjaku. Popri?ajte i o zamrziva?u i koliko nam on poma?e da neke namirnice dulje traju. Tako?er ne propustite priliku da razgovarate o bacanju biootpada u za to predvi?ene kante.
Za svaku pogo?enu namirnicu koja ide u hladnjak, dijete osvaja jedan bod, a cilj je skupiti maksimalan broj, onaj koliko namirnica ima. Bit ?e zanimljivije ako se igra vi?e djece me?usobno.

5. Danas sam chef(ica) kuhinje ja

Jedan dan tijekom vikenda kad imate vi?e vremena, omogu?ite djetetu da u?e u ulogu chefa kuhinje. To zna?i da mora osmisliti ?to ?e se jesti za ru?ak ili ve?eru, da s vama ode u nabavu potrebnih namirnica i obja?njava na koji na?in ?e se hrana pripremati. Ako mo?e, da je i pripremi. Neka vam poma?e u onim dijelovima koje mo?e, a za ostalo uska?ete vi. Time ?e u?iti koliko je vremena potrebno da se osmisli ?to uop?e kuhati, koliko vremena traje priprema namirnica (pranje, sjeckanje) te priprema. Molimo da se nabave potrebni rekviziti: manja prega?a, kuharska kapa, no?i? koji nije prevelik radi lak?eg dr?anja, jer chef ne mo?e biti bilo tko. Neka dijete do?ivi koliko je te?ko svaki dan smi?ljavati raznovrsne jelovnike.
Iskoristite ovu igru da razgovarate o tome ?to sve pravi chefovi u restoranima rade, koliko je to odgovaran i zahtjevan posao nahraniti veliku koli?inu ljudi u kratkom roku, a da sve bude uskusno i, po mogu?nosti, ?to zdravije!


6. Izvuci me, prona?i me, pojedi me!

Za ovu igru potrebno je imati odre?en broj pravih namirnica koje odgovaraju Stikeezima koje je dijete dosad ve? skupilo. Ako neke od namirnica istovjetne tim Stikeezima nije jo? ku?alo, ovo ?e biti dodatni izazov. Nekima je ovo prilika da prvi put ku?aju avokado, vlasac (barem u sirnom namazu), gljivu…
Iz vre?ice u kojima se ?uvaju Stikeezi neka dijete izvu?e jednog malog prijatelja i prona?e gdje se nalazi pravi primjerak te ga pripremi za ku?anje. Ako neku od tih namirnica dijete ne smije zbog alergije, izbacite je iz igre, ali razgovarajte o njoj i o tome gdje se sve mo?e prona?i kako bi bolje pazilo da tu hranu ne jede. Motivirajte ga time na ?itanje deklaracija na proizvodima (starija djeca). Igru planirajte negdje oko po?etka jednog od obroka.
Mo?ete ?ak odabrati jedan dan u mjesecu kad ?ete isku?avati neki novi okus ili poznatu namirnicu, ali pripremljenu na druga?iji na?in. Neka ku?anje hrane bude pravi do?ivljaj, neka vrsta svjesnog istra?ivanja. Pogledajte na internetu ili tr?nici sve one plodove koje nikad niste kupili i po?astite se prilikom da otkrijete zajedno nove okuse. Uzmite bloki? u kojem ?ete voditi mali dnevnik isku?anih namirnica s datumom kada ste to napravili i svaki ?lan obitelji neka ozna?i s brojem zvjezdica koliko mu se svidio okus. Svatko neka koristi drugu boju za zvjezdice ili napi?ite imena…


7. Nemoj me zaboraviti!

Ovu igru prilagodite djetetovu uzrastu. Mla?i mogu igrati s manjem brojem Stikeeza, stariji s ve?im. Nemojte se frustrirati ako u ovoj igri dijete bude uspje?nije od vas :)
Na podlozi za igranje ili za stolom stavite odre?enu koli?inu skupljenih Stikeeza. Ako ih je 10, sklonite za po?etak 2 ili 3 dok dijete ?miri i zatim neka pogodi koji nedostaju. Starija djeca mogu igrati i s ve?om koli?inom istovjetnih Stikeeza, tako da uklju?e, osim memorijskih, i matemati?ke vje?tine. Naizmjence poga?ajte do 5 razli?itih kombinacija i zapi?ite bod za svaki uspje?no pogo?en zadatak. Kako biste malo ote?ali igru, uvedite 15 sekundi ili pola minute tijekom kojih je potrebno sjetiti se koji nedostaje. Onaj tko izgubi, sljede?i kuha ili priprema obrok ;)
Va?no je da tijekom ovih igara u?ivati i vi i dijete, stoga ne igrajte kad niste dobro raspolo?eni. Neka uz igranje ili pripremu hrane dijete uvijek povezuje ?to ugodniju obiteljsku atmosferu.

 

Tekst: I.T.
Foto: promo

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , ,

Vezano uz temu

Motivirajte klince na zdraviju prehranu pomo?u Stikeeza iz Lidla

U Lidl su ponovno stigli Stikeezi – ?arena…

12. ZeGeVege festival odr?ivog ?ivljenja

Prijatelji ?ivotinja organiziraju veganski festival o na?inu ?ivota…

Popularne drvene igra?ke iz Lidla postale dio ?arobne bo?i?ne pri?e o Ora?aru u kazali?tu Tre?nja

U blagdanskom ambijentu Gradskog kazali?ta Tre?nja predstavljena je…

Pro?itajte i:

Za slatke trenutke koji se pamte - 125 godina Dr. Oetker Original pudinga

Lijepe uspomene nikad ne?emo zaboraviti. Najdra?u igru iz djetinjstva, pjesmu koju pamtimo jo? uvijek od…

Brojimo sitno do najlu?eg partyja sezone - Cosmo bruco?ijade s Vesnom Pisarovi?!

Prvi jesenski dani nezamislivi su bez nezaboravnih provoda za sve studente i ine mlade, ali…

City Center one proslavio tri dana nezaboravnog ro?endana

Proteklog vikenda, od 11. do 13. listopada, svi putovi vodili su u City Center one…

H?gl State of the Art- modna ve?er u znaku secesije

U prekrasnom prostoru Hrvatskog glazbenog zavoda, uz go??u dizajnericu Saru Lon?ari? i njen Blackpearl, austrijski…

pc28刷流水稳赚 北京pk10违法吗 重庆时时前三星走势图 北京pk10计划两期qq群 网上代理什么赚钱 如意彩票首页 诚信网上彩票投注平台 时时彩计划群是套吗 重庆时时现场开奖视频 二十一点基本策略表 飞艇计划精准在线网站