pc28刷流水稳赚
poticanje razvoja djeteta

Kako razvijati dje?ji mozak kroz igru i zabavu?

Svako dijete se ra?a s potencijalom genijalca, a na nama je da taj intelektualni, emotivni, socijalni i motori?ki potencijal prepoznamo i pomognemo djetetu da ga izrazi...

U prvih 6 godina ?ivota mozak se razvija nevjerojatnom brzinom te se stvara jako puno veza (sinapsi) izme?u neurona u mozgu. Upravo u tom razdoblju stvaraju se ?vrsti temelji za razvijanje kasnijih znanja i sposobnosti. Koliko su godine prije polaska u ?kolu va?ne govori i ?injenica da se ?ak 75% neuronskih veza stvara do 7. godine ?ivota, odnosno njih 50% do 5. godine. Neurokognitivna znanost je zadnjih godina jako napredovala dok su pedago?ke metode koje se koriste u odgoju i obrazovanju djece i dalje ve?inom zastarjele. Zato je vrlo bitno da se roditelji educiraju kako bi od prvog dana znali svojem djetetu pru?iti razvojno stimuliraju?u okolinu koja ?e kasnije utjecati na djetetove sposobnosti i kvalitetu ?ivota.

Djeci je igra prirodna aktivnost

Ona u njoj u?ivaju i kao takvu igru je vrlo lako iskoristiti za u?enje. Djeca mogu, igraju?i se, nau?iti sve ?to im ?elimo prenijeti, a uz to razmi?ljaju, razvijaju svoj istra?iva?ki duh, kreativnost, nove ideje te povezuju znanja. Istra?ivanja su pokazala da djeca najvi?e u?e kada su opu?tena i kada im je zabavno. Ta ?injenica ne vrijedi samo za djecu ve? i za odrasle, a znanja koja steknemo na takav na?in, ostaju dugoro?no. Pjevanje, plesanje, bojanje, likovne aktivnosti, klasifikacija, serijacija (sposobnost nizanja predmeta prema nekom mjerljivom svojstvu) i drugo, aktivnosti su koje su nu?ne djetetu od najranije dobi, a sve ih mo?emo prolaziti kroz igru i zabavu.

Roditelji ?esto, imaju?i najbolju namjeru da za?tite svoje dijete, ograni?avaju dijete u igranju tako da mu ne dozvoljavaju previ?e tr?anja i skakanja. No upravo tr?anje, skakanje, vrtnja i ostale motori?ke aktivnosti su od krucijalne va?nosti za zdrav rast i razvoj djeteta. Dozvolite svojem djetetu da se vrti, ska?e, tr?i po razli?itim podlogama, nema veze ?to ?e se mo?da uprljati, jer upravo tako ?e postati puno spretnije i inteligentnije u kasnijem ?ivotu. Istra?ivanja su pokazala da su dana?nja djeca i do 30% motori?ki slabija, a jedan od bitnijih razloga je taj ?to se manje kre?u.

Iako je tehnologija donijela velike napretke dru?tva, u nekim segmentima nas je i unazadila. Vrlo je jasno da dijete ne mo?emo u potpunosti udaljiti od modernih tehnologija, no mnogi roditelji se pitaju gdje postaviti granicu. Neupitna je ?injenica kako je gledanje u ekrane ?tetno za dijete te periodi gledanja u ekrane trebaju trajati ?to kra?e mogu?e, a u najranijoj dobi bi ih trebalo u potpunosti izbjegavati jer kako tvrde neki znanstvenici, ono doslovno "pali mozak". Najbolje je dogovoriti s djetetom odre?eno vrijeme, na primjer 15 minuta na dan, i toga se ?vrsto dr?ati bez obzira ?to dijete tra?i jo?. Umjesto toga, predlo?ite odlazak u park ili osmislite neku drugu aktivnost koja ?e okupirati dje?ju pa?nju.

O Jupi radionicama

Upravo ovakve znanstvene spoznaje stoje u pozadini JUPI (Ja U?im Putem Igre) radionica na kojima se poti?e razvoj mozga, govora, predispozicija za ?itanje, pisanje i ra?unanje na na?in da se kroz zabavne aktivnosti rje?avaju problemske situacije, vje?ba pa?nju, koncentraciju, koordinaciju oko-ruka, vje?ba gruba i fina motorika, stimulira motori?ki razvoj, radi na bliskosti roditelja i djeteta te jo? mnogo toga da bismo razvili maksimalne potencijale na?ih malih genijalaca.

Vrlo je lako kod ku?e osmisliti niz zabavnih aktivnosti kojima ?ete poticati zdrav rast i razvoj svojeg djeteta. Djetetu nije potrebna hrpa skupih igra?aka kako bi ono bilo sretno, upravo suprotno, hrpa igra?aka mo?e negativno utjecati na dijete jer se ono ne?e vi?e znati igrati i stvari ?e mu brzo dosaditi. Tako roditelji znaju upasti u za?arani krug i stalno, na zahtjev djece, kupovati nove igra?ke kako djetetu ni bi bilo dosadno. Dapa?e, dosada mo?e biti dobra jer poma?e djetetu da istra?i svoj unutarnji svijet, pusti ma?ti na volju i samo organizira svoje nestrukturirano vrijeme.

Va?no je znati da se dijete mo?e igrati bilo ?ime, ?tipaljkama, plasti?nim posudama, kuha?ama i drugim stvarima koje se mogu na?i u svakom ku?anstvu. Bitno je samo kako djetetu predstavite aktivnost. Kuha?ama i posudama se mo?e svirati, ?tipaljke se mogu brojati, kategorizirati po boji, stavljati na rub posude kako bi se vje?bala fina motorika. To su samo neke od brojnih ideja za aktivnosti kojima mo?ete na zdrav na?in razvijati potencijale svojeg djeteta. Istim se vodimo i na JUPI! radionicama, te tamo koristimo svakodnevne predmete za razli?ite aktivnosti koje je kasnije lako primijeniti i u vlastitom domu. Trenutno traju upisi u JUPI! radionice pa se svi zaniteresirani na podru?ju Rijeke mogu prijaviti. Vi?e informacija potra?ite na:

www.centarsreca.hr
www.facebook.com/CentarSreca
www.instagram.com/centar.sreca_hr

Dajte ma?ti na volju, koristite svakakva pomagala koja ve? imate u ku?i, uklju?ite dijete u osmi?ljavanje aktivnosti, pjevajte, ple?ite, opustite se, u?ivajte i poti?ite svoje dijete da u?i i razvija se na njemu najprirodniji na?in. Time ?ete im dati jedan od najvrjednijih poklona za njihovu budu?nost!

Tekst: Yvette Kalaba, psihologinja i Mateja Novosel, pedagoginja iz Centra za osobni i profesionalni razvoj "Sre?a" u Rijeci
Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: ,

Pro?itajte i:

vrijeme pretpuberteta

Vrijeme pretpuberteta - mirno razdoblje s velikim potencijalom za u?vr??ivanje odnosa s djetetom!

Djeca danas sazrijevaju br?e. Kako ih pratiti i razumjeti u toj dobi pretpuberteta koja mo?e…

Postoji li pravo vrijeme za po?etak ?minkanja?

S obzirom na promjene u dru?tvu, va?a djevoj?ica vas mo?e iznenaditi i puno ranije nego…

Ne mogu vi?e u?iti s djetetom svaki dan!

“Ne mogu vi?e u?iti s njim svaki dan! I ludim od opominjanja da ide u…

'Te?ki' predmeti koje djeca u?e na zabavan i koristan na?in

Robokacija je uistinu hvalevrijedan pristup djecu, u?enju, znanju, odgovornostima i vrlinama.

pc28刷流水稳赚 欢乐四川麻将 彩票赢钱秘诀 东财app 六肖彩霸王 彩八仙 瑞彩网网站 体彩大乐透胆拖玩法表 广东时时开奖结果 第一彩16234彩票 大小单双稳赚10