pc28刷流水稳赚

Posve?en roditelj vrijedi vi?e od gomile igra?aka

Stru?njaci nagla?avaju da izostanak provo?enja kvalitetnog vremena s djetetom kasnije mo?e rezultirati raznim pote?ko?ama u njegovom funkcioniranju. O ?emu se radi i na koji na?in provoditi dio vremena s djecom?

Neki mi roditelji ?esto govore da se njihova djeca ne vole ili ne znaju igrati pri ?emu detaljno opisuju kako su se oni, tijekom djetinjstva, kreativno i ma?tovito igrali. Isto tako, poneki roditelj se ?ali jer njegovo dijete ?esto “visi” na mobitelu, a malo vremena provodi vani u parku s drugom djecom.

Mnoga istra?ivanja u tom podru?ju vi?e-manje pokazuju isto: utjecaj medija na razvoj djece je velik i ne mo?e ga se zaobi?i. Jako je va?no imati na umu da je djeci potrebna struktura i red, jasne i precizne upute i pravila, odnosno poja?njena relacija pona?anje - posljedica. Ne?e biti govora o prekomjernom kori?tenju mobitela ili gledanju televizije ako jasnom porukom precizirate vrijeme provo?enja na istima.

Mediji sami po sebi nisu niti isklju?ivo dobri niti isklju?ivo lo?i, ali uz postojanje kontrole znatno se mogu reducirati negativni u?inci. Nadalje, istra?ivanja govore u prilog tome da je igra va?na za djetetov rast i razvoj zdravih i po?eljnih obrazaca pona?anja (bio-psiho-socijalnih obilje?ja op?enito), ali da posjedovanje velike koli?ine igra?aka mo?e ometati djetetovu kreativnost i inicijativu. Naime, ako je dijete okru?eno s nekoliko igra?aka, te?e ?e birati onu jednu s kojom ?e se igrati, manje ?e biti otvoreno za kreiranje vlastite pri?e, koriste?i ve? postoje?u koju nudi proizvod - te igra?ke. Time je dijete u deficitu ?to se ti?e otvorenosti za u?enje, ma?tanje i kreativnost op?enito.
Savjet: dajte djetetu plasti?ne posude, kutijice, kva?ice i sli?ne stvari s kojima se ne mo?e ozlijediti i pustite ga da otplovi u svijet ma?te!

Djeca se ne znaju igrati?

U skladu s navedenim, smatram da obja?njenje "djeca se ne znaju igrati" ne dr?i vodu. U praksi ?esto imam priliku slu?ati o situacijama u kojima su se roditelji, radi poslovnih obaveza i manjka slobodnog vremena, jednostavno prestali ili nikada ni nisu igrali sa svojom djecom. Za isto pru?aju izgovore poput: "Ne znam kako bih se igrao s njim/om.", "Nemam vremena za igru!" ili "On/a ima toliko igra?aka kod ku?e, a uop?e se ne igra. ?emu sam tolike novce bacio/la na to?"

Umjesto usmjeravanja pa?nje na govor o tome kako su djeca (posebice u ranom i srednjem djetinjstvu) sve ?e??e prikovana za ekrane, fokus valja staviti na ?injenicu kako smo svi mi - roditelji, odgajatelji, u?itelji, stru?ni suradnici - najva?niji model djeci! Zapamtite da dijete gleda i upija od vas! Ovdje bih istaknula da izostanak provo?enja kvalitetnog vremena s djetetom kasnije mo?e rezultirati raznim pote?ko?ama u njegovom funkcioniranju (?kola, odnos s vr?njacima, internalizirani/eksternalizirani poreme?aji u pona?anju).


Kroz interaktivnu igru dijete ima priliku:

 • u?iti ?to su pravila,
 • kako dijeliti s drugima,
 • u?iti da je ponekad va?no i gubiti,
 • izra?avati vlastite emocije na prikladan na?in,
 • rje?avati konflikte,
 • uskladiti vlastite i tu?e potrebe…

Djeca kroz igru u?e da se na istu stvar mo?e gledati na razli?ite na?ine (igrajte razne uloge) i da su pravila rezultat konsenzusa i uva?avanja tu?ih mi?ljenja. Ako navedeno izostane, kasnije mo?e biti vidljiva:

 1. socijalna nekompetentnost,
 2. izostanak empatije,
 3. asertivnost (iskreno izra?avanje vlastitih emocija, stavova i potreba bez povrede prava druge strane),
 4. egocentrizam,
 5. neadekvatno rje?avanje konflikata i sli?no.

 

Posvetite djetetu potpuno pozornost tijekom igre

Stoga, nije va?no za?to smo i jesmo li zaboravili igrati se. Nije ni va?no jesmo li vje?ti u toj igri. Jedino je va?no da dijete osjeti va?u prisutnost i potpunu uronjenost u zajedni?ku aktivnost, da vam mo?e vjerovati i pouzdati se u vas. Nau?ite ih ?arima igranja!

Dana?nji tempo ?ivota je ubrzan i ubita?an, no sve je stvar odluke, organizacije i truda. Djeca su preplavljena morem obaveza, ?to ?kolskih, ?to izvannastavnih, kao i roditelji koji jure na sve strane ne bi li u tom danu odradili sve ?to trebaju. Ba? iz tog razloga iskoristite resurs vremena, taj jedan trenutak s va?im djetetom! Zna?it ?e im vi?e no bilo koja igra?ka koju posjeduju ili igra na internetu.

 • Uklju?ite svoju djecu u ?to vi?e mo?ete aktivnosti, posebice onih ku?anskih - neka vam pomognu slagati odje?u, vje?ati rublje, usisavati, pri?ajte im i pokazujte ?to kuhate, razgovarajte s njima, ple?ite, pjevajte i ?e?ite.
 • U svakom trenutku stvorite zabavno okru?enje u kojem dijete ima priliku u?iti. Za to vam ne trebaju nu?no igra?ke. Koristite predmete iz svakodnevne upotrebe. Sjetite se da je djetetu igra najva?nija te da kroz nju razvija sliku o sebi i okolini. Kroz igru gradite odnos s djetetom, odnos povjerenja i kvalitetne uzajamne komunikacije.
 • Dozvolite djetetu trenutak bez puno igra?aka sa strane, proradit ?e ma?ta - vjerujte!
 • Igrajte razne uloge s djetetom (na primjer: va?e dijete je lije?nik, a vi njegov pacijent) kako bi ono spoznalo na?ine na koje funkcionira svijet oko njega, ali i svoje potrebe.
 • Pomozite djeci da postanu socijalno kompetentna. Igrajte se s njima, smijte i veselite, u?ite ih odgovaraju?im komunikacijskim vje?tinama, kao i onim interpersonalnim i socijalnim.
 • Probudite ponovno ono zaigrano dijete u sebi i ne dozvolite si odrasti - barem ne u dijelu u kojem mo?ete svoju djecu pripremiti za ?ivot koji je, usprkos usponima i padovima, vrijedan sanjanja velikih snova, ulaganja i igranja!

Tekst: Tea Bo?njak, Socijalna pedagoginja
Foto: Pixabay, Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , , , , , ,

Vezano uz temu

Odakle perfekcionizam kod djeteta i do kakvih negativnih posljedica mo?e dovesti?

?esto ?ujem primjere roditelja koji obja?njavaju da se…

Kako pravilno razvijati djetetov mentalni sklop?

Hvaljenje inteligencije kod djeteta ?teti njegovoj motivaciji i…

Test: Jeste li asertivni?

Prilikom ostvarenja ciljeva na asertivan na?in ne ugro?avamo…

Pro?itajte i:

Pravo na razvod braka ubrzo nakon poro?aja

Mo?e li se tra?iti razvod braka svje?e nakon poroda i pod kojim uvjetima?

Skrivene opasnosti kori?tenja dodataka za autosjedalice

Ako nai?ete na dru?tvenim mre?ema ili internetu op?enito na razli?ite predmete koji poma?u djetetu da…

Tata + 3 k?eri = trening za 5!

Poznati hrvatski trener Dragutin Golub ?esto spaja ugodno s korisnim te na zabavan i zanimljiv…

Kina su puna djece na filmovima na kojima ne bi trebala biti!

Zanimljivo je da ?ivimo u vremenu kada za roditelje moramo pisati osvrt i za film…

pc28刷流水稳赚 竞彩足球比分即时比分 北京pk10微信群全天计划 扑克牌21点游戏规则如下 山东时时平台 永利博澳门 北京pk赛车一分钟计划 重庆时时彩龙虎和诀窍 足球比分 牛牛看4张牌抢庄 高手出计划